Alkoholizm, narkotyki i przemoc

Autor: 
Danuta Chmielarz

Problemy związane z alkoholem, narkotykami i przemocą były, są i będą. Rzecz w tym, by sobie z nimi radzić, by pomóc tym, którzy już opieki i pomocy potrzebują. Nie tylko samym uzależnionym, ale i ich rodzinom.
Lokalna diagnoza problemów związanych z alkoholem, narkotykami i przemocą - gmina Szczytna rok 2008.
W związku z problemami alkoholowymi pomocą objętych było 28 rodzin, w tych rodzinach - 31 osób. Uzależnienie zdiagnozowano u 4. osób; 3 osoby posiadają znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności spowodowany nadużywaniem alkoholu. Problem narkotykowy ujawniono u 1. osoby, zgłoszono 3 nowe przypadki przemocy domowej. W związku z powyższym z indywidualnej pomocy psychologicznej korzystało 18 osób w różnym wieku, z terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu - 13, z konsultacji indywidualnych - 19 osób. Z 15. osobami nadużywającymi alkoholu i członkami ich rodzin przeprowadzono rozmowy motywacyjno-interwencyjne.
/dane te pochodzą z Gminnego Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej ARKA w Szczytnej, z OPS i z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/.

Rynek alkoholowy - r. 2008
W Gminie istnieją 43 punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 21 sklepów i 22 punkty gastronomiczne. Na jeden punkt przypadło 182 mieszkańców. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do budżetu gminy wyniosły 80 986,75 zł. Środki te przeznaczono na przeciwdziałanie uzależnieniom. Łącznie przeznaczono na ten cel w 2010 roku 88 000 zł. 33000 zł na realizację pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, na udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, na działalność ARKI i obsługę Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; 47 000 zł. - na realizację profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szczególnie dla dzieci i młodzieży; 8 000 zł - na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminny Program Profilaktyki...
Założenia Programu to: zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień na terenie Gminy; zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów uzależnień; zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego; propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości. Realizacja Programu wymaga wszechstronnych działań (doradztwo, konsultacje, terapie, warsztaty terapeutyczne, szkolenia...) wielu instytucji powołanych do takiej działalności /ARKA, OPS, Policja, GKRPA/ oraz ich współpracy z placówkami oświatowymi /Parafią, Biblioteką Miejską, MOK-em i in./.
Osoby odpowiedzialne za realizacje Programu... są pod każdym względem przygotowane do pełnienia swoich zadań, a ich szczególna troska skierowana jest na dzieci i młodzież - stąd ankiety przeprowadzone w listopadzie 2009 r wśród dwunasto- i czternastolatków; szkolenia pedagogów, nauczycieli, pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne, programy edukacyjne, spektakle, happeningi, konkursy itd.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 przyjęła Rada Miejska w Szczytnej Uchwałą z dn. 29.12.09 r. Jego realizację z racji urzędu nadzorować będzie Burmistrz, za efekty tej realizacji odpowiedzialny jest cały sztab ludzi, którzy o alkoholiźmie, narkomanii i przemocy w gminie Szczytna wiedzą prawie wszystko. Ale to trudna walka, bo walka - na pewno!
Inf. zaczerpnięto z Uchwały R.M. Nr XXXVI/248/09 z załącznikami

Wydania: