Trwają prace rewitalizacyjne Małego Rynku oraz budynku przy Placu Wolności 17 w Bystrzycy Kłodzkiej

Autor: 
Ewa Koczergo, Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej

Dzięki uzyskaniu dofinansowania w 2018 r. dla projektu pn. „Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej oraz adaptacja lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku”, rozpoczęto kolejne działania rewitalizacyjne miasta uwzględnione w ww. projekcie. Gruntowna przebudowa Małego Rynku, rewitalizacja elementów układu miejskiego, zlikwidowanie przestarzałej tkanki urbanistycznej i wprowadzenie atrakcyjnego zagospodarowania, bez wątpienia wpłynie na poprawę estetyki przestrzennej miasta i przywróci jej funkcje reprezentacyjne. Zakres przewidzianych prac rewitalizacyjnych na Małym Rynku obejmuje m.in. wymianę nawierzchni rynku, rewitalizację przyległych podwórek, instalacje małej architektury, nasadzenia zieleni, oświetlenie oraz przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej.
Kontynuowane są także prace rewitalizacyjne lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej. Z uwagi, iż wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych oraz robót dodatkowych, termin zakończenia prac został przesunięty do dnia 15.10.2019 r. Renesansowa, trzykondygnacyjna kamienica patrycjuszowska przy Placu Wolności 17 w Bystrzycy Kłodzkiej stanowi znakomity, dobrze zachowany przykład śląskiej architektury mieszczańskiej. Zachowała w elewacji frontowej szereg późnorenesansowych detali kamieniarskich a wśród nich manierystyczny portal przejazdowej bramy z datą 1620, osiem zdwojonych obramień okiennych oraz wsparty na 7 maszkaronach, konsolowy gzyms wieńczący. W wyniku przeprowadzonych badań konserwatorskich oraz istniejącej ikonografii obiektu, przedłożono do nadzoru konserwatorskiego wyniki tych badań. W efekcie powstał projekt zamienny elewacji frontowej pozwalający na przywrócenie kamienicy jej manierystycznego wystroju wraz z odtworzeniem XVII-wiecznej kompozycji elewacji, w tym m.in. obramień okiennych – witryn parteru i podziałów stolarki okiennej.
W wyremontowanym lokalu będzie mieściła się nowa siedziba Centrum Informacji Turystycznej co przyczyni się do rewitalizacji centrum Bystrzycy Kłodzkiej oraz podniesienia poziomu wiedzy o atrakcjach miasta i uczestnictwa w wydarzeniach lokalnych.
Rewitalizacja Małego Rynku oraz utworzenie nowej siedziby CIT w zabytkowej odrestaurowanej kamienicy wpłynie na wzrost atrakcyjności Bystrzycy Kłodzkiej i Gminy, odrestaurowane obiekty podniosą wartość dziedzictwa kulturowego i przyczynią się do zachowania historycznej wartości tego miejsca.
Zadanie jest realizowane w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wydania: