10-lecie Fundacji Wstęga Sudetów - LGD

Autor: 
FKWS
Zachód słońca nad Domaszkowem, Marek Gliński, I miejsce w konkursie fotograficznym ''Kłodzka Wstęga Sudetów w nocnym obiektywie''.jpg

Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania (LGD) obchodzi w tym roku swoje 10-lecie. Głównym celem działalności Fundacji jest pomoc w rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich. Teren działania obejmuje gminy: Kłodzko (wiejska), Bystrzyca Kłodzka, Szczytna, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Radków, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie. Głównym źródłem finansowania LGD, w tym okresie programowania, była Oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Łącznie w latach 2007 – 2013 LGD Kłodzka Wstęga Sudetów pozyskała na rozwój swojego obszaru działania 12 mln zł. W ciągu 5 lat złożono w sumie 551 wniosków o dofinansowanie.

Z okazji 10-lecia działalności Fundacji, rozmawiamy z jej Prezesem – Sylwią Mielczarek

- Jakie konkretne działania podejmowała Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – LGD w okresie programowania 2007 – 2013?
- Pierwszym i podstawowym zadaniem było ogłaszanie naborów wniosków w ramach 4 działań; Odnowa i rozwój wsi, Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem beneficjentów z obszaru gmin należących do LGD. Najwięcej wniosków, bo aż 411 złożyli beneficjenci na działanie „Małe Projekty”. Operacje realizowane z tego zakresu były bardzo zróżnicowane; imprezy na wsiach, warsztaty animacyjne, wyposażenie świetlic wiejskich, utworzenie ścieżek dydaktycznych, małej architektury, inwestycje w ekologię na wsiach, tworzenie nowych atrakcji turystycznych oraz innowacyjne narzędzia promocji. Jednostki samorządowe i parafie korzystały z działania „Odnowa i rozwój wsi” realizując inwestycje na wsiach. Były one głównie związane z remontami świetlic wiejskich, filii bibliotek, ale także budową oświetlenia oraz zagospodarowywaniem placów wiejskich. Parafie natomiast realizowały projekty związane z remontami zabytkowych kościołów.
Z dofinansowania w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” korzystali rolnicy, modernizując i wyposażając obiekty agroturystyczne. W działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wspierane były głównie aktywności z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej i rozwoju już istniejących przedsiębiorstw.

- Jednym z ważnych zadań Lokalnych Grup Działania jest aktywizacja społeczności. W jaki sposób zadanie to realizowane jest w Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – LGD?
- Obszar objęty działaniem LGD obejmuje 8 gmin. Staramy się podejmować inicjatywy, które mają na celu integracje społeczności lokalnej.
Naszym celem jest stworzenie mieszkańcom warunków do spotkań oraz wymiany doświadczeń.
Próbujemy aktywizować mieszkańców dając im także możliwość udziału w warsztatach, spotkaniach oraz szkoleniach.

- Czy beneficjenci mogli liczyć na Państwa wsparcie?
- W ramach naszej działalności staramy się pomagać osobom zainteresowanym pozyskaniem funduszy.
Nie wystarczy tylko pozyskać wsparcie, trzeba jeszcze zrealizować projekt, a także go rozliczyć. Prowadziliśmy zatem bezpłatne doradztwo dla beneficjentów w tym zakresie. Od 2009 r. udzieliliśmy ponad 1875 porad, głównie osobom fizycznym, prawnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych, a także przedstawicielom gmin. LGD zorganizowała także około 40 szkoleń dla mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie aplikowania o wdrażane na naszym obszarze środki.

- Czy można mówić o sukcesie LGD?
- Na pewno wiele udało się zrobić, ale jeszcze sporo przed nami. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowany przez EFRROW w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE ma na celu poprawę jakości życia oraz wspieranie różnorodności działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Lokalna Strategia Rozwoju zakłada rozwój regionu, szczególnie w kierunku turystycznym. Przedsięwzięcia, które w tej strategii zastały zaplanowane realizowały przede wszystkim takie cele, jak rozwój turystyki na wsiach (przedsięwzięcie: Turystyczna wieś), uporządkowanie i dbałość o estetykę przes-trzenną (przedsięwzięcie: Czysta i przyjazna przestrzeń), promocję produktów lokalnych i wyrobów gospodarstw ekologicznych (www.dolnoslaskie-smaki.pl) oraz aktywizacja społeczności wiejskich wokół wspólnych inicjatyw, imprez i innych działań edukacyjno-kulturalnych (przedsięwzięcie: Po wiejsku znaczy wspólnie).
Bardzo się cieszę z tego, co udało się dotychczas zrobić, ponieważ efekty zmian na obszarze KWS LGD są już widoczne.

- W jaki sposób angażujecie mieszkańców do działania?
- Fundacja wdraża inicjatywy oddolne na swoim obszarze już od 10 lat. Jej zadania wynikają z potrzeb mieszkańców wsi, dlatego zawsze ważnym elementem naszego planowania są konsultacje, spotkania i warsztaty z naszymi potencjalnymi beneficjentami.
W chwili obecnej przygotowujemy się do konsultacji społecznych następnej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału. Tematy będą podejmowane na portalu: konsultacje.kws-lgd.pl oraz na organizowanych spotkaniach w każdej z gmin na naszym obszarze.
Informacje na ten temat będziemy zamieszczać też na stronie www.kws.org.pl

- Czy przygotowujecie się do kolejnych działań w okresie programowania 2014 – 2020?
- Tak, przed nami następny okres programowania i chcielibyśmy zapewnić naszym mieszkańcom – beneficjentom, najlepsze warunki do wykorzystania środków z UE. W perspektywie finansowej jest możliwość pozyskania kolejnych 12 mln na obszary wiejskie w naszym regionie.
Zachęcamy wszystkich do włączenia się w planowanie, wskazywanie potrzeb oraz proponowanie pomysłów. Naszą intencją jest, by założone wcześniej cele były w pełni dostosowane do priorytetów mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Kłodzka Wstęga Sudetów. Zależy nam także, aby mieszkańcy w pełni uczestniczyli w tworzeniu naszej strategii.
Tylko w takim przypadku będzie ona spełniała potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Przyczyni się tym samym do rozwoju naszego obszaru.

na zdjęciu: Zachód Słońca nad Domaszkowem, Marek Gliński, I miejsce w konkursie fotograficznym „Kłodzka Wstęga Sudetów w nocnym obiektywie”

Wydania: