„Sorry, nie taki mamy klimat”. Apel ponad 100 naukowców na rzecz ochrony klimatu

Autor: 
Jerzy Dudzik
dudzik.jpg

...Nauka ma niezbite dowody na to, że obecna zmiana klimatu jest spowodowana przez człowieka – twierdzą sygnatariusze odezwy. Ich zdaniem, jeśli nie ograniczymy dalszego wzrostu temperatury, możemy spodziewać się dramatycznych konsekwencji i dla nas, i dla całej przyrody... Wraz z tymi zmianami i naszą ekspansją w świat przyrody, zanika też życie na Ziemi. Dziś łączna masa organizmów żywych jest dwukrotnie mniejsza niż wtedy, gdy powstawała nasza cywilizacja. Z okazji Dnia Ziemi grupa ponad 100 wybitnych polskich naukowców wystosowało odezwę na rzecz ochrony klimatu
Sygnatariusze apelują:
• do polityków o podjęcie zdecydowanych działań prowadzących do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, przejścia na czystą energetykę, ochrony klimatu i różnorodności biologicznej;
• do przedsiębiorców o obliczenie swojego śladu węglowego, obniżenie go, a docelowo – do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
• do obywateli o dokonywanie mądrych wyborów zarówno przy sklepowych półkach, jak i przy urnach wyborczych.
Na stronie www.apelklimatyczny.pl można podpisać apel i w ten sposób wesprzeć głos nauki. * tekst wg.wp.pl
Warto się przyłączyć do apelu i wdrażać w codziennym życiu „mądre wybory” na rzecz ochrony klimatu. Ja to zrobiłem. Swoją drogą nawiązując do powszechnej każdemu retoryki wojennej w tym zagadnieniu też mamy do czynienia z „wojną o klimat”. To wojna, która ma globalny zasięg a przeciwnikiem jesteśmy my sami z naszymi słabościami, problemami i priorytetami.
Wracając do naszej transformacji. Obecnie pomimo braku zasadniczych uzgodnień dot. głównie praworządności trwają negocjacje treści Umowy Partnerstwa i programów regionalnych. To ustalanie reguł gry na przyszłość. Program dla województwa dolnośląskiego tzw. FEDŚ został oficjalnie zgłoszony. Dokument jakim jest kontrakt programowy określający tzw. wkład krajowy w realizację regionalnych programów również. Niestety nie jest znana jego pełna treść.
A tam będzie zapisane, ile tzw. udziału własnego będziemy musieli zadekretować w przypadku konkretnych projektów. Szkoda, bo ważna informacja przy budowaniu projektów.
Chcąc w pełni dostosować specyfikę potrzeb subregionu do przyszłego wsparcia są przygotowywane postulaty o ich włączenie do procesu negocjacji. Zostaną one zgłoszone do Komisji Europejskiej, Rządu RP i Marszałka Województwa.
• Postulat 1. W projektowanym wparciu mechanizmu FST w stosunku do pozostałych terytoriów wsparcia powinna być uwzględniona rzeczywista odmienność problemów i wyzwań transformacji subregionu wałbrzyskiego. Dążymy do tego, aby wykazać, że subregion wałbrzyski to miejsce, w którym zakończono eksploatację węgla 20 lat temu. Dla którego ważnym priorytetem rozwoju i modernizacji gospodarki jest kompleksowa dekarbonizacja budynków w połączeniu z programami nabywania nowych kompetencji oraz programami redukcji ubóstwa energetycznego. To zdecydowanie odmienna sytuacja od skutków likwidacji kopalń, z którymi będziemy mieli do czynienia na Górnym Śląsku.
• Postulat 2. W celu zachowania równowagi konkurencyjności i wyrównania szans należy stosować jednolite dla programu FST poziomy wsparcia unijnego i krajowego. Wszystkie terytoria objęte wsparciem FST powinny mieć takie same szanse rozwoju i porównywalne poziomy wsparcia. Nie może być tak aby subregion wałbrzyski przy zdecydowanie gorszych wskaźnikach rozwoju gospodarczego i społecznego jako obszar NUTS3 który przez to, że jest częścią województwa dolnośląskiego miał gorsze wsparcie niż np. terytoria FST Górnego Śląska.
• Postulat 3. Dla terytoriów objętych wsparciem mechanizmu MST należy zastosować odrębne w stosunku do powszechnie stosowanych ogólnych podziałów demarkacyjnych pomiędzy programami centralnymi i regionalnymi, zasady obszarowej delimitacji. Mechanizm MST powstał dla rozwiązywania konkretnie określonych problemów będących skutkiem działalności górnictwa węgla kamiennego i ma charakter dodatkowego wsparcia w stosunku do mechanizmów opisanych w Umowie Partnerstwa. Istnieje więc potrzeba przyjęcia takich wytycznych dla kwalifikowalności podmiotowej i przedmiotowej, które zapewnią subregionowi FST możliwość kompleksowej transformacji w tym modernizacji zasobów budynkowo-mieszkaniowych, zgodnie z ich szczególną, regionalną charakterystyką i potrzebami, zgłoszonymi przez interesariuszy z regionu;
• Postulat 4. Dla terytoriów objętych wsparciem mechanizmu MST istnieje potrzeba odstąpienia od limitów lub ich zwiększenia mocy instalacji OŹE co najmniej do poziomu min. 2 MW. Wprowadzanie jakichkolwiek limitów jest niepotrzebną ingerencją w mechanizmy rynkowe oraz koncepcje kompleksowych, skalowalnych projektów. Proponowane obecnie limity mocy instalacji OŹE w demarkacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym uniemożliwiają realizację kompleksowej i obszarowej modernizacji budynków i są sprzeczne z już przyjętymi ustawowo limitami np. dla spółdzielni energetycznych.
• Postulat 5. Należy zachować formułę projektów grantowych jako sprawdzonego mechanizmu, wspomagającego proces dekarbonizacji budynków. Należy wykorzystać to doświadczenie z obsługi projektów grantowych przy wymianie piecy na węgiel. Jest to szczególnie potrzebne w sytuacjach ubóstwa energetycznego.
• Postulat 6. Dla projektów, których celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków należy zachować możliwość wsparcia z udziałem instrumentów dotacyjnych. Taka rewolucyjna rezygnacja z instrumentów dotacyjnych na poprawę efektywności energetycznej budynków, szczególnie w realiach podregionu wałbrzyskiego nie jest do przyjęcia. Nie uwzględnia ona obecnej sytuacji ubożenia społeczeństwa. Oznacza zahamowanie lub kolidujące z przyjętymi harmonogramami wdrażania FST opóźnienie planów modernizacji zasobu budynków a w konsekwencji powstania ryzyka nie wykorzystanie przyznanego wsparcia. Należy stopniowo i w sposób przygotowany wprowadzać nowe mechanizmy finansowania m.in. z wykorzystaniem metody EPC (znane np. z fotowoltaiki finansowanie inwestycji z oszczędności).
• Postulat 7. Należy podjąć działania w celu stopniowego budowania docelowego modelu wspierania renowacji budynków w formule gwarantowanych efektów EPC. Obecnie na rynku nie są dostępne rozwiązania prawne, organizacyjne i finansowe zdolne do obsługi projektów z wykorzystaniem metody EPC. Wprowadzanie takich nowych mechanizmów musi opierać się na świadomości ich wykonalności. Czy mamy takie firmy, które to potrafią? Czy mamy instytucje finansowe, które nie będą się bały ryzyka finansowania takich długoterminowych inwestycji? Czy mamy kompetencje do obsługi takich projektów?.....
Wymienione wyżej postulaty to te najważniejsze. Jeżeli uda się je wprowadzić do dokumentów strategicznych to mamy gwarancje powodzenia projektów. Projektów, nad którymi należy pracować. Sam fakt umieszczenia na liście rankingowej nie powinien uspakajać.
Dbajmy o otaczające nas środowisko naturalne i klimat. Czytajmy treść Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego i starajmy się wdrażać zawarte w nim pomysły. To wszystko róbmy wspólnie. Tylko takie współdziałanie zbuduje odporność na zagrożenia i wzmocni konkurencyjność oferty Ziemi Kłodzkiej na krajowym i zagranicznym rynku szczególnie turystyki i uzdrowisk.

Wydania: