Sprostowanie - PKS

Autor: 
Elżbieta Żytyńska
PKS-1.jpg

Nawiązując do artykułu prasowego pt: „PO znajomości?”, opublikowanego na łamach „Gazety Kłodzkiej” nr 592 autorstwa Romualda Pieli, zawiadamiam o stanie faktycznym:
Spółka PMR Restrukturyzacje S.A. pełni zarząd nad PKS w Kłodzku S.A. – wr*. w procesie restrukturyzacji sanacyjnej i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa została powołana do sprawowania tej funkcji na podstawie Postanowienia Sądu Gospodarczego w Wałbrzychu z dn. 29 czerwca 2020 r. sygn. Akt VI GR 6/20.
Spółka FIMACO, w toku prowadzonych procedur została zarekomendowana PKS w Kłodzku S.A. wr. przez doradcę PMR Restrukturyzacje S.A. Firma świadczy wysokospecjalistyczne (niszowe) usługi księgowe z zakresu obsługi podmiotów w restrukturyzacji oraz upadłości. Fimaco, jeszcze przed zawarciem umowy o współpracę z PKS wspomagała doradcę oraz PKS w czynnościach księgowych i prawnych; uczestniczyła także w sporządzaniu spisu wierzytelności.
W tym miejscu należy przede wszystkim odrzucić wszelkie sugestie o naruszeniach prawa, czy zasad etycznych związanych z nawiązaniem współpracy pomiędzy FIMACO a Przewoźnikiem.
Spółka PKS w Kłodzku S.A. wr. nie była bowiem zobowiązana do przeprowadzenia publicznego przetargu bądź zastosowania innego trybu przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w celu zawarcia umowy z Fimaco o świadczenie usług księgowych. Jednocześnie należy podkreślić, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa wybór firmy świadczącej specjalistyczne usługi księgowe nie musiał być także poprzedzony przez Spółkę zaproszeniem do składania ofert wobec innych podmiotów na rynku.
Tym samym, w żadnym razie nie doszło do naruszenia uregulowań prawnych. Ważny element we wskazanej procedurze stanowił natomiast czas, który obligował Spółkę do składania wniosków w ściśle określonych terminach (szczególnie w zakresie regulacji zobowiązań pracowniczych).
PKS w Kłodzku S.A. wr. decydując się na outsourcing księgowości kierowało się przede wszystkim kwalifikacjami pracowników specjalizujących się w skomplikowanym obszarze restrukturyzacji sanacyjnej. Ponadto, zlecenie tych zadań przynosi Spółce oszczędności około 6 tys. zł. miesięcznie (w porównaniu do poprzednich kosztów zatrudnienia).
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A wr., jak wiele firm, wskutek epidemii COVID- 19 znalazło się w wyjątkowo trudnym położeniu ekonomicznym. Instytucja restrukturyzacji przyniosła ochronę prawną dla majątku Spółki (wartość aktywów szacowana na kilkanaście milionów złotych) oraz osób zwalnianych grupowo (odprawy, odszkodowania). Niestety, żadna z tzw. tarcz antykryzysowych nie była w stanie utrzymać całej załogi przedsiębiorstwa. W obliczu trwającej pandemii i licznych obostrzeń wprowadzonych przez Rząd RP, PKS aktualnie realizuje zaledwie 20% dotychczasowej siatki połączeń. Biorąc pod uwagę dziesięciomiesięczny interwał czasowy trwania pandemii, a wraz z tym comiesięczną utratę ponad 80% przychodów, trzeba przede wszystkim podkreślić, że Przewoźnik mimo wszystko nadal działa i istnieje. Jest to efekt trudnych decyzji i pracy całej Załogi PKS w Kłodzku S.A. wr.
Począwszy od lutego br. PKS rozbudowuje siatkę połączeń, licząc na uzyskanie stabilizacji i niezakłóconą możliwość prowadzenia przewozów publicznych. Zapewniam, że Zarząd prowadził i nadal prowadzi rzetelną, zgodną z prawem i uczciwą działalność na rzecz Spółki z nadzieją na powrót Firmy do normalnej działalności. /.../
*wr – skrót „w restrukturyzacji”
Elżbieta Żytyńska – Prezes Zarządu PKS w Kłodzku S.A. – w restrukturyzacji

Wydania: