Echa XV sesji RM w Kłodzku

Autor: 
Magda Duszyńska

* Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012-2023.
Przewodniczący RM P. Brzostowicz odczytuje opinię RIO do projektu uchwały - zgodną z prawem, z tym, że organ ponosi odpowiedzialność za wydatki finansowe. Prognoza długu opracowana jest dla całego okresu trwania spłaty, z tendencją zmniejszającą. Pani Skarbnik wnosi autopoprawkę nie wpływającą na ogólne kwoty.
Radny Wójcik pyta co składa się na kwotę 28 mln zł (wkład finans. do basenu). Skarbnik: 2.800 mln zł rocznie z odsetkami przez 10 lat to dokapitalizowanie Spółki zw. z utrzymaniem pływalni krytej.
Radna Włodarczyk: basen utrzymywany przez ZAMG, jakie zadania przekazuje mu KCKSiR na 10 lat? Należności z utrzymania basenu „idą” do ZAMG. Kto jest właścicielem obiektu Basenu? Cisza.
Radny Wójcik: skąd uzyskać odpowiedź, bo chcę wiedzieć dlaczego wartość basenu tak „pączkuje”- wynosiła 19,5 mln zł, teraz 28 mln zł. Nie mogę się zgodzić, by przez 10 lat dokładać 2.800 mln zł...
Radna Włodarczyk do H. Urbanowskiego: w druku projektu uchwały
nr 189 wyraża się zgodę na wydzierżawienie budynku obiektu na 10 lat KCKSiR??? Odp: nie ma w programie obrad tego druku, nie ma debaty.
Radna Włodarczyk: Więc czyj jest Basen? Wiceburmistrz Urbanowski: Gminy Miejskiej Kłodzko. Radna Włodarczyk: Informacja na ten temat winna być wpisana do budżetu, odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje. Skarbnik: nowa ustawa o Finansach Publicznych mówi, że takich informacji się nie dołącza.
Radny Żabski: Co jest zabezpieczeniem wierzytelności Gminy Kłodzko? Czyj jest weksel? Czy na tę umowę nie ma żadnego zabezpieczenia? Skarbnik: Firma wystąpiła o cesję, jest trójstronna umowa...
Radny Żabski: Czy obiekt pływalni ma założoną księgę wieczystą, jaki jest numer? Odp: 30.11.br. zakończono inwestycję, spłynęły faktury, procedura w toku. Firma (wykonawca?) nie jest właścicielem basenu, basen jest nasz.
Radny Żabski: czy udostępni pani Skarbnik umowę cesji? Odp: nie wiem czy to możliwe, nie wszystko może być ujawnione, spytam Radcę Pr.
Radny Duda: Radca jest na sali. Nie ma pytania.
Radna Włodarczyk: to przełożyć projekt na następną sesję.
Burmistrz Szpytma - odpowiedź padła, basen jest Miasta.
Radna Włodarczyk: przyjęto uchwałę w sprawie poręczenia 18,5 mln zł, w zw. z tym Spółka przyjęła cesję długu... obiekt basenu przy ul. Jana Pawła II budowany był przy szkole...czyj jest basen???
Burmistrz: Miasta.
Radna Włodarczyk: w budżecie nie ma basenu, minęło 19 dni kalendarzowych, co uczyniono w spr. założenia jego ks. wieczystej.
Wiceburmistrz Urbanowski: 30.11. br. zgłoszono odbiór, jest pozwolenie na użytkowanie obiektu (od 06.2011 użytkujemy halę basenu), teraz po inwentaryzacji geodezyjnej wpis do ks. wieczystej trwa 3 m-ce.
Radny Żabski: przy zmianach w budżecie Burmistrz prosi by opierać się na źródłach...
Burmistrz: to gra na utrudnianie... Miasto nie może odkładać decyzji.
Radny Żabski: jako przewodniczący Klubu PO proszę, by więcej informacji do nas docierało szybciej, jeśli umowa jest, nic nie stoi na przeszkodzie by ją zobaczyć.
Radny Wójcik z uporem maniaka znów pyta o składową 28 mln zł. Burmistrz „dociśnięty” - mamy możliwość dofinansowania do 28 mln zł, nie minął rok by dokładnie określić. 21 mln zł +odsetki to 24 mln zł.
Radny Wójcik docieka: Basen kosztował 19.950 mln zł, teraz 24 mln zł, przydałyby się precyzyjne dane. Burmistrz: część 17,600 mln zł to cesja, z budżetu pokryło Miasto, Spółka została obciążona 2,4 mln zł +odsetki +400 tys. zł na basen+programy szkolne.
Radny Duda: na terenie SP nr3 (przy której wybudowano obiekt z basenem) był Zarząd. Burmistrz: nie ma już trwałego Zarządu.
Tak, tak mili czytelnicy nie jest lekko na sesjach, niektórzy radni - (są i tacy, którzy przez rok się nie odezwali lub rzadko, niektórzy czasem coś odczytają) - mają jedno ZADANIE - podniesienie ręki podczas głosowania, zapłatą jest dieta.
Mimo wszystko dziś podziwiałam Burmistrza Szpytmę, który wyręczał swojego Wiceburmistrza biorąc dociekliwe pytania na „klatę”, choć... wił się jak piskorz by nie ujawnić niuansów spraw...opozycji.

Wydania: