Gwarancja odpowiedzialności

Autor: 
Senator RP Stanisław Jurcewicz

Senator RP Stanisław Jurcewicz był sprawozdawcą Komisji Gospodarki Narodowej podczas 68 posiedzenia, w dniu 12 stycznia 2011 roku, ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Senat przyjął ustawę bez poprawek.
Ustawa ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej dotyczącego zapewnienia konsumentom ochrony na co najmniej minimalnym poziomie określonym w dyrektywie europejskiej. Dlatego do ustawy wprowadzono zapisy, zgodnie z którymi sprzedawca wydaje kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny sporządzony w języku polskim na papierze lub na innym dostępnym dla kupującego trwałym nośniku informacji. Na sprzedawcy będzie ciążył obowiązek wydania dokumentu gwarancyjnego nie tylko wówczas, gdy sam będzie udzielał gwarancji, ale także gdy będzie występował w roli pośrednika między producentem a konsumentem. Takie rozwiązanie nie zamyka przed konsumentem - w razie nienależytej jakości towaru - możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z gwarancji. Ponadto na sprzedawcę nałożony został obowiązek sprawdzenia zgodności znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stanu plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń.
Ustawa nakazuje zamieszczenie podstawowych danych potrzebnych do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym nazwy i adresu gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, czasu trwania i terytorialnego zasięgu ochrony gwarancyjnej, a także zawarcie stwierdzenia, że gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Sprzedawca jest również zobowiązany do udzielenia kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego.

Wydania: