Echa 57.sesji w Kłodzku c.d.

Autor: 
Magda Duszyńska

Raport o przygotowaniach do zimy podopiecznych OPS przedstawiła dyr. OPS Jolanta Leszko, zebrała słowa uznania od radnych. Radna C. Włodarczyk (Komisja Zdrowia, Sportu i Turystyki) mówiła o opiece nad rodzinami o niskim statusie.. Komisja ta nie stawiała zarzutów oprócz problemu noclegowni, w której konieczny jest remont - przesunięty do 15.10.br. W PKPS-ie mija kolejna kadencja, kierownik T. Budzioch dziękowała za współpracę i wsparcie finansowe w im. prezesa Wiśniewskiego. O dobrej współpracy z miastami partnerskimi Kłodzka mówili wiceburmistrz H. Urbanowski, przewodniczący RM P. Brzostowicz, radni L. Michalski, Zdz. Duda, St. Ferenc (który zwrócił uwagę na brak tablicy m. Rychnowa przy wjeźddzie do miasta).
* Dyskusję radnych wywołały projekty uchwały nr 589, 590 dot. zmian w miejscowych planach zagosp. przestrzennego /.../. Radni opozycji chcieli je przełożyć tłumacząc, że takie projekty winny do nich trafiać przynajmniej miesiąc przed sesją, jak mają o zmianach informować swoich wyborców. Wiceburmistrz Urbanowski informował, że plany były wystawione wcześniej do wglądu... . Radny A. Kwas kwitował, że wnioski, uwagi do zmian w planach przestrz. może składać każdy mieszkaniec lecz to radni odpowiadają za wykonanie uchwał. W/w projektów bronił kierownik wydz. UM p. Batog i burmistrz B. Szpytma twierdząc, że wszystko odbywa się legalnie i że znajdą się finanse (ok. 2 mln zł na uzbrojenie terenu) /.../ . Uchwałę nr 589 przegłosowano: za 11., przeciw 2., wstrzymanych 5; uchwałę nr 590 przegłosowano: za 11., 6. przeciw, 1 się wstrzymał.
* Radni dyskutowali projekt uchwały nr 596 w spr. likwidacji zakładu budżetowego - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kłodzku, przegłosowany po dyskusji 10. za, 6. przeciw, 2. wstrzymujące. 31.12.br. Schronisko będzie zlikwidowane jako z-d budżetowy i włączone do Centrum. Na ten temat wypowiadali się kier. Popiel i p. Skarbnik. Wiceburmistrz Urbanowski argumentował, że obiekt jest od 2002 r. wyeksploatowany, nieremontowany... generuje koszty /.../. Radny Żerkowski sugerował, by obiekt oddać w dzierżawę /.../ Radna Włodarczyk wskazywała, że połączenie OSiR z KOK-iem miało dać oszczędności a generuje koszty... . Radny Duda pytał czy KCKSiR dźwignie kolejne koszty a radna Ludwin - co stanie się z pracownikami Schroniska? Przewodniczący Rady podsumował tę debatę - brutalne są fakty ekonomiczne.
* OPS jest upoważniony do ścigania dłużników alimentacyjnych.

Wydania: