Bezpieczeństwo

System monitoringu
Katastrofalność powodzi, nawalny charakter opadów atmosferycznych połączonych z burzami, były jednymi z przesłanek, które doprowadziły do powstania na terenie powiatu kłodzkiego systemu monitoringu hydrometeorologicznego. Starania władz lokalnych o powstanie tego systemu datują się od roku 1997, a zostały zintensyfikowane po tragicznej powodzi z 1998 roku i przyniosły efekt z końcem 1999 roku, kiedy to rozpoczęto prace projektowe i budowlane. Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej powiatu kłodzkiego został uruchomiony w kwietniu 2002 roku i składa się z: * 21 automatycznych punktów pomiaru...
Bezpieczeństwo w powiecie
sesja_podziekowanie.jpg
Podczas majowej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego podsumowano działania powiatowych służb, inspekcji i straży podejmowane w roku 2009. Radni zapoznali się z informacją na temat bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim w roku 2009 oraz dokonali analizy materiałów przedstawionych przez zespolone jednostki. Rada po zapoznaniu się z materiałami, pozytywnie oceniła działania służb w zakresie bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim oraz podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Spotkanie było okazją nie tylko do podsumowań i wyciągania wniosków z dotychczasowych doświadczeń, ale również do...