Nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki na rok szkolny 2021/2022

Autor: 
inf. Daniel Jakubowski
Szkoly.jpg

Od 17 maja do 21 czerwca br. do godz. 15:00 uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą mogli składać wnioski na rok szkolny 2021/2022 o przyjęcie do I klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki. Szkoły Powiatu posiadają bogatą ofertę edukacyjną, spośród których każdy absolwent szkoły podstawowej z pewnością znajdzie tę odpowiednią dla siebie.
Wzorem lat ubiegłych nabór wniosków do szkół Powiatu odbędzie się w formie elektronicznej w systemie Vulcan Nabór. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą szkół prowadzonych przez Powiat, przedstawioną w programie „Nabór” oraz na stronie internetowej każdej ze szkół.
Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą również wziąć udział w wydarzeniu na żywo, na którym zostanie zaprezentowany proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji kandydaci dowiedzą się, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty dostarczają do szkół.
Od 17 maja każdy kandydat po zarejestrowaniu na stronie internetowej: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/ dokonuje wyboru maksymalnie trzech szkół Powiatu (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. Technikum w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy ustalaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów - od klasy, na której najbardziej kandydatowi zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji. Po wypełnieniu wniosku w systemie kandydat drukuje ten wniosek i podpisany przez rodziców składa w szkole pierwszego wyboru lub wysyła wniosek przy użyciu podpisu elektronicznego rodziców.
Od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15:00 do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W dniu 22 lipca 2021 r. komisje rekrutacyjne szkół podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Następnie, od 23 do 30 lipca uczniowie zakwalifikowani do danej szkoły będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będzie podana przez komisje rekrutacyjne 2 sierpnia do godz. 14:00.
Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać dzwoniąc do szkoły oraz na stronach internetowych szkół:
Licea ogólnokształcące
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku – www.chrobry.org
2. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie – www.liceum.nowaruda.pl
Technika
3. Technikum Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku – www.zst.klodzko.pl
4. Technikum Nr 2 w Kłodzku w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku – www.ksp.klodzko.pl
5. Technikum im. Stanisława Staszica w Nowej Rudzie w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie – www.zsp.nowaruda.pl
6. Technikum im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kł. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej – www.zspbystrzyca.com.pl
7. Technikum im. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju – www.rst.ng.pl
Szkoły branżowe I stopnia
8. Branżowa Szkoła I St. Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku – www.zst.klodzko.pl
9. Branżowa Szkoła I St. Nr 2 w Kłodzku w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku – www.ksp.klodzko.pl
10. Branżowa Szkoła I St. im. Stanisława Staszica w Nowej Rudzie w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie – www.zsp.nowaruda.pl
11. Branżowa Szkoła I St. im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kł. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kł. – www.zspbystrzyca.com.pl

Wydania: