Projekt realizowany wspólnie przez Międzynarodową Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku oraz ZSZ w Oleśnicy

Autor: 
Rafał Olecha
107893874_1569539359881773_2918652813217139255_n.jpg

Umowa partnerska została podpisana we Wrocławiu przez rektora MSWLIT dr Marcina Pawęska oraz dyrektora Rafała Olecha z Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku.
Projekt: Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor
W projekcie zostaną wypracowane przykładowe programy nauczania dla ww. zawodów przy współpracy szkół wyższych, szkół branżowych, pracodawców zatrudniających w zawodach branży spedycyjno-magazynowej. Program będzie kładł szczególny nacisk na zapoznanie uczniów i nauczycieli z nowymi rozwiązaniami, technikami/technologiami oraz procesami/procedurami stosowanymi w branży logistyczno-spedycyjnej. W ramach projektu uwzględnia się pilotażowe wdrożenie przykładowych rozwiązań w szkole poprzez utworzenie klas patronackich. Pilotaż uwzględni także przetestowanie opracowanych form kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych. Projekt jest działaniem innowacyjnym, w którego realizację włączeni zostaną m.in. eksperci z różnych dziedzin naukowych, nauczyciele, uczniowie, a przede wszystkim przedstawiciele praktyki i pracownicy przedsiębiorstw oraz przedstawiciele stowarzyszeń pracodawców. Powyższe działania mają na celu wzrost, jakości kształcenia zawodowego na potrzeby polskiej gospodarki poprzez zapewnienie wysokospecjalistycznych kadr oraz zwiększenie przenikalności/współpracy systemów: kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i grupy pracodawców z branży.
Zaproponowane programy nauczania realizowane we współpracy ze szkołami wyższymi będą miały pozytywny wpływ na tworzenie oferty kształcenia branżowego przez szkoły. Wpłynie to na zwiększenie efektywności kształcenia w poszczególnych zawodach, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności kształcenia w oczach uczniów i ich rodziców. Będzie to również jedną z metod promocji kształcenia branżowego wśród uczniów i ich rodziców. Oferta edukacyjna uwzględniająca współpracę szkół ponadpodstawowych z wyższymi powinna zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych, a także zapewnienie, jakości, elastyczności i doskonałości kształcenia branżowego. Pozwoli to odbudować prestiż kształcenia zawodowego i dopasować nowy system kształcenia branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. 
Zrealizowanie projektu pozwoli na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
Zaangażowanie szkół wyższych i pracodawców w przygotowanie programów nauczania, praktyczną naukę zawodu, kształcenie nauczycieli pozwoli na podniesienie, jakości kształcenia zawodowego, dostosowanego do oczekiwań pracodawców pod względem kwalifikacji i kompetencji absolwentów. Uczniowie, którzy zdecydują się na kontynuowanie nauki na kolejnych poziomach, będą bardziej przygotowani do stawianych kandydatom wymagań. Zaangażowanie uczelni i pracodawców dodatkowo będą stanowiły promocję tych podmiotów, jako przyszłych miejsc kształcenia lub podjęcia pracy.

Wydania: