Sytuacja PKS w Kłodzku

Autor: 
Maciej Awiżeń Starosta Kłodzki

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszoną w marcu br. pandemią i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 powodującego chorobę COVID-19 w naszym kraju, Rząd RP wprowadził szereg obostrzeń i zakazów, które spowodowały, że Spółka PKS w Kłodzku S. A. straciła możliwość wykonywania przewozów.
Doprowadziło to sytuacji, w której firma PKS w Kłodzku S. A. utraciła całą część przychodów, które pozwalały regulować jej swoje stałe zobowiązania finansowe.
W sytuacji braku dochodów, firma stała się tym samym niewypłacalna a powstałe zobowiązania groziły wszczęciu postępowania komorniczego i zajęciem majątku na rzecz wierzycieli.
Aby do tego nie doszło, Zarząd Przedsiębiorstwa podjął natychmiastową decyzję o restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
W związku z tym w dniu 30 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S. A. złożyło w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy – wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie sanacji.
Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w tej sytuacji pozwoli firmie PKS w Kłodzku S. A. na:
dalsze jej stabilne funkcjonowanie,
zapewnienie ochrony prawnej,
zaspokojenie zaległych zobowiązań wobec pracowników firmy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
dostosuje funkcjonowanie przedsiębiorstwa do nowych wymogów na lokalnym rynku umożliwiając jego rentowność i stabilność działania w przyszłości.
Pragniemy również poinformować Państwa, że Powiat jako właściciel Spółki PKS w Kłodzku S.A. ma obowiązek zorganizować połączenia wyłącznie pomiędzy stolicami gmin powiatu.
Na podstawie z art. 7 ust. 1 pkt 3
w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.2475 z późn. zm.), Powiat jest organizatorem przewozów w publicznym transporcie zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich wykonywanych w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i nieprzekraczających granic powiatu, inne niż przewozy gminne. Są to przewozy, których celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb przewozowych mieszkańców danego powiatu i mają one charakter ponadgminny.
Natomiast za połączenia pomiędzy miejscowościami wewnątrz każdej gminy, obowiązek spoczywa na danej gminie – czyli Wójcie lub Burmistrzu.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.2475 z późn. zm.), organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich jest dana gmina.
Spółka PKS w Kłodzku S.A. nie jest w stanie bez wkładu finansowego gmin, uruchomić wszystkich połączeń wewnętrznych we wszystkich gminach powiatu, ponieważ w aktualnym stanie faktycznym nie ma możliwości utrzymania wszystkich kursów połączeń w dawnym kształcie z uwagi na bardzo niską frekwencję pasażerów.
Spółka PKS w Kłodzku S.A. pomimo trudności jednak już od 15.06.2020r. reaktywowała swoją działalność przewozową i rozpoczęła realizację przewozów publicznych na 20 kursach. Aktualnie trwają intensywne prace nad analizą nowej siatki połączeń.

Wydania: