Powiatowa Rada Rynku Pracy

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego
powiatowa.jpg

Członkami Powiatowej Rady Rynku Pracy są osoby powoływane przez Starostę kłodzkiego spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu:
1) terenowych struktur każdej organizacji związkowej
2) terenowych struktur organizacji pracodawców
3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych
4) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Zakres zadań powiatowych rad rynku pracy jest odwzorowaniem zakresu zadań wojewódzkich rad rynku pracy – adekwatnie do lokalnego rynku pracy – przy czym, ze względu na zadania powiatowych urzędów pracy, powiatowe rady rynku pracy dodatkowo opiniują celowość realizacji programów specjalnych oraz proponowane zmiany.
Na pierwszym w tym roku posiedzeniu, wybrano skład nowej rady. W głosowaniu funkcję przewodniczącego powierzono Monice Wielichowskiej, a na stanowisko wiceprzewodniczącego wybrano Piotra Marchewkę – etatowego członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego, który wręczył podziękowania dotychczasowym członkom rady, a zarazem powitał nowo zasiadające w niej osoby. W skład kłodzkiej rady wchodzi łącznie 13 osób. W nowej kadencji dołączył też Michał Piszko burmistrz Miasta Kłodzka.
Podczas pierwszego posiedzenia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kło-dzku Krzysztof Bolisęga przygotował podsumowanie pracy urzędu i zreferował sytuację na powiatowym rynku. Omówił m.in. podział i realizację otrzymanych środków finansowych.
Obecnie liczba osób pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim waha się na poziomie ok. 5600 osób.
Z tego, około 3000 osób aktywnie działa i przy wsparciu urzędu pracy korzysta z rożnych form aktywizacji m.in.: jak szkolenia, podnoszenie kwalifikacji czy wsparcie finansowe na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, co daje efekty i ta liczba się zmniejsza. Natomiast swoistą stałą w statystykach urzędu jest ok. 2000 osób, które to osoby od lat są trwale bezrobotne i z rożnych przyczyn nie chcą lub nie mogą podjąć żadnego zatrudnienia.
Rada obradowała również m.in. nad nowymi propozycjami podziału środków finansowych przeznaczonych na zwalczanie bezrobocia w powiecie oraz nad pozostałymi programami wsparcia i propozycjami podpisania nowych porozumień z pracodawcami w celu aktywizacji młodzieży szkolnej poprzez programy praktyk zawodowych.
Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.
Skład Rady:
Przewodniczący: Monika Wielichowska
Wiceprzewodniczący: Piotr Marchewka
Sebastian Borecki
Irena Foremnik
Tomasz Korczak
Halina Szendzielorz
Hubert Krech
Michał Piszko
Joanna Kraj-Plenkiewicz
Maciej Machela
Mirosław Niemczura
Sylwia Osiadacz
Elżbieta Ulatowska

Wydania: