Ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2019 roku

Autor: 
Małgorzata Bednarek – przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
1mm.jpg

W części pierwszej sesji, która odbyła się w poniedziałek 30 grudnia udział wzięli zaproszeni Goście.
Ponieważ w 2019 r. zakończyło działalność lądeckie Gimnazjum Publiczne im. Gen. St. Maczka – poprzez tzw. „wygaszenie” na skutek reformy oświaty z roku 2017 – zaproszono na sesję dyrektorów, którzy w ciągu tych 20 lat kierowali szkołą. Symboliczne podziękowania w postaci listów gratulacyjnych, kwiatów i książek otrzymały przybyłe Panie:
Jolanta Szmidt – dyrektorka w latach 1999-2008, Maria Mikiel – wicedyrektorka w latach 1999-2008, Dorota Bryksa-Samosiej – dyrektorka w latach 2018/2019. Nie przybył na spotkanie pan Dariusz Wędziński, który kierował szkołą w latach 2008-2018. W listach gratulacyjnych znalazły się następujące podziękowania: Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku i uznania za wkład pracy włożony w tworzenie historii oświaty Gminy Lądek-Zdrój. Wraz ze zmieniającym się systemem edukacji przed Państwem stawały nowe wyzwania, które wymagały zaangażowania, profesjonalizmu oraz traktowania swojej pracy jako powołania. Dziękujemy za kształtowanie w uczniach odpowiedzialności, wspierania ich w rozwoju talentów, tworzenie przyjaznej atmosfery, a także wskazywanie młodym nauczycielom właściwej ścieżki rozwoju zawodowego. Życzymy przede wszystkim zdrowia, spełnienia marzeń i planów na kolejne lata.
W imieniu Rady Miejskiej podziękowania złożyło Paniom Prezydium Rady Miejskiej – Małgorzata Bednarek, przewodnicząca, Dorota Urbańczyk i Łukasz Mróz
– wiceprzewodniczący oraz Roman Kaczmarczyk burmistrz Lądka-Zdroju. Pani Jolanta Szmidt w kilku zdaniach przypomniała o randze szkoły, o tym, że uczniowie gimnazjum odnosili wiele sukcesów w olimpiadach przed-miotowych, w zawodach sportowych.
Kolejnymi Gośćmi były również Panie, przedstawicielki lądeckiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Pani Elżbieta Sosińska to obecna wiceprzewodnicząca a Joanna Mossakowska to autorka książki poetyckiej wydanej przez PZERiI. Tytuł „Spotkanie. Obraz i Słowo” kieruje naszą uwagę na wspaniałe połączenie poezji z obrazem, gdyż obok 40 wierszy znajdziemy w wydawnictwie około 20 pasteli Ewy Beyer-Formeli, artystki z Gdańska, od lat związanej z naszym regionem. To przedsięwzięcie promujące naszą lokalną Ojczyznę, twórców tutaj tworzących. Dzięki cennej inicjatywie pozyskano na ten cel środki zewnętrzne, wykazując się operatywnością i efektywnością. Książka została wydana dzięki dotacji pozyskanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Panie przekazały pewną pulę książek dla Rady Miejskiej. Będą one przekazywane dla odwiedzających nas gości z miast partnerskich, fundacji czy instytucji samorządowych w Polsce. Gratulujemy Autorkom oraz Organizacji – Wydawcy tak pięknego wydawnictwa.
Najważniejszą uchwałą w drugiej części sesji była ta o Budżecie Gminy na rok 2020. Zgodnie z procedurą do dnia 15 listopada 2019 r. Burmistrz Lądka-Zdroju przedłożył radnym projekt uchwały budżetowej na 2020 r. Jest to dokument opracowany na podstawie kalkulacji spodziewanych: dochodów własnych, subwencji ogólnej, dotacji celowej z budżetu państwa, udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gmin, pozostałych środków pozyskanych z innych źródeł. W wyniku przyjętych założeń w zakresie polityki dochodowej, szacunkowe dochody ogółem na 2020 rok wyniosą 44 222 400,00 zł oraz wydatki 45 260 400,00 zł. Planowane dochody ogółem są niższe od planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1 038 000,00 zł. Powstały deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 038 000,00 zł. W wyniku głosowania – w sesji udział wzięło 14 radnych – Budżet na rok 2020 został przyjęty następującym stosunkiem głosów: 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”.
Cały dokument znajduje się w lądecki Biuletynie Informacji Publicznych na stronie: www.-bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl w zakładce po prawej stronie ekranu pod nazwą Gospodarka finansowa Gminy. Integralnie związany z uchwalonym budżetem był projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2020-2030. Przyjęto tzw. uchwałę „czyszczącą” Budżet 2019. Wyrażono zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą Złoty Stok, w efekcie którego mieszkaniec tej gminy będzie mógł korzystać z usług lądeckiego Środowiskowego Domu Samopomocy (bez dodatkowych kosztów po naszej stronie); przyjęto plan pracy Rady Miejskiej na rok 2020 oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej.
W sesji grudniowej uczestniczył pan Zbigniew Łopusiewicz, radny powiatowy z naszego lądecko-strońskiego okręgu, który często bierze udział w posiedzeniach lądeckiej Rady Miejskiej. Jako Przewodniczący Rady Powiatu przekazał informacje o uchwalonym w tym dniu budżecie tej jednostki samorządu terytorialnego.
Na zakończenie posiedzenia przekazano sobie życzenia, jak najlepszego roku 2020.
Czego i Państwu, jako Czytelnikom „Gazety Prowincjonalnej Brama” – zarówno Mieszkańcom naszego regionu jak i odwiedzającym nas Gościom – życzę w imieniu całej Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.

Wydania: