Wieści z Gminy Nowa Ruda

Autor: 
inf. GMNR
n1wyróżnienia dla rolników 1.jpg
n2mistrzynie dolnego śląska.jpg
n3gminny dzień dziecka.jpg
n4otwarcie boiska w Jugowie 1.jpg

WYRÓŻNIENIA DLA ROLNIKÓW
W dniu 5 czerwca w Świdnicy odbył się tegoroczny finał XVII edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019”, którego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Główną ideą konkursu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Wśród wyróżnionych znalazły się gospodarstwa z naszej gminy, należące do państwa Agnieszki Dziedziny-Chwieśko i Ireneusza Chwieśko, gospodarstwo państwa Krystyny i Tadeusza Radzik z Czerwieńczyc oraz pana Władysława Pawlaka z Sokolca. Organizatorzy konkursu podziękowali także wójt Gminy Nowa Ruda Adriannie Mierzejewskiej za pomoc w jego organizacji i ufundowaniu nagród.
MISTRZYNIE DOLNEGO ŚLĄSKA
W czwartek, 6 czerwca w Legnicy odbył się dolnośląski finał piłki nożnej dziewcząt. Gminę Nowa Ruda reprezentowały uczennice ze Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kł. i to one wywalczyły tytuł Mistrza Dolnego Śląska. Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska serdecznie gratuluje mistrzowskiej drużynie dziewcząt i jej trenerowi Adamowi Chorągwickiemu oraz życzy dalszych sukcesów na szczeblu ogólnopolskim, który odbędzie się 19 czerwca. Wyjazd na eliminacje zostanie sfinansowany z budżetu gminy w ramach nagrody za dotychczasowe osiągnięcia przez panią Wójt.
WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
W czwartek, 6 czerwca wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska i skarbnik Gminy Nowa Ruda Urszula Brzóska podpisały umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. W Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kł. przeprowadzono szkolenie. Mieszkańcy podpisywali deklaracje dotyczące chęci udziału w projekcie. Informacje dotyczące szkolenia i deklaracji można było uzyskać dzięki kampanii w mediach społecznościowych oraz na stronie urzędu gminy. Celem projektu jest pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umożliwiających udzielenie mieszkańcom dofinansowania na poziomie do 70% poniesionych wydatków kwalifikowalnych, maksymalnie do 10 tys. PLN w przypadku lokalu mieszkalnego oraz do 25 tys. PLN w przypadku domu jednorodzinnego. Wkrótce w urzędzie gminy zostanie powołana komisja konkursowa, która będzie przyjmowała i rozpatrywała wnioski o dofinansowanie.
XVII KONKURS EKOLOGICZNY
W piątek, 7 czerwca miało miejsce wręczenie nagród w XVII konkursie ekologicznym organizowanym przez NUK Sp. z o.o. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wśród nagrodzonych najliczniejszą grupę stanowili uczniowie gminnych placówek oświatowych. Dzieci otrzymały słodkości i drobne upominki, koordynatorzy pamiątkowe dyplomy, a szkoły: kamery, głośniki, aparaty fotograficzne, a nawet laptop i urządzenie wielofunkcyjne, sfinansowane m.in. z budżetu Gminy Nowa Ruda. Wójt Adrianna Mierzejewska serdecznie gratuluje laureatom i życzy jeszcze lepszych wyników w kolejnych edycjach konkursu.
GMINNO-MIEJSKIE ZAWODY STRAŻACKIE
W sobotę, 8 czerwca na boisku sportowym w Bożkowie odbyły się Gminno-Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze. W tym roku do udziału w rywalizacji zgłosiło swoje zespoły 8 Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Nowa Ruda, Ochotnicza Straż Pożarna z Drogosławia i Ochotnicza Straż Pożarna z Jetřichova (Czechy). Większość OSP zgłosiło do udziału w zawodach drużyny we wszystkich kat. wiekowych tj. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) Iskierki, MDP w wieku od 13-18 oraz drużyny kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 18 roku życia. Zawody rozpoczęły się od złożenia meldunku wójt Adriannie Mierzejewskiej, pełniącej funkcję wiceprezesa Zarządu Gminnego OSP RP. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali: Dariusz Chojecki – wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP w Kłodzku; prezes Zarządu Gminnego OSP RP – Bartosz Słoninka, komendant gminnych OSP – Paweł Gargol, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie – brygadier Rafał Chorzewski oraz profesjonalnie przygotowani sędziowie. Na zakończenie drużynom zostały wręczone dyplomy i puchary. Wójt Adrianna Mierzejewska przekazała także dla OSP uczestniczących w zawodach bony pieniężne o wartości 500 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Wójt dziękuje organizatorom, zawodnikom i kibicom, a zwycięzcom gratuluje osiągnięcia znakomitych wyników i życzy sukcesów na zawodach szczebla powiatowego.
DYŻURY PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKA
WAKACJE 2019 – dyżury przedszkoli i żłobka w Gminie Nowa Ruda
• 1.07.- 14.07.2019 Przedszkole Samorządowe w Woliborzu
• 15.07.- 26.07.2019 Przedszkole Samorządowe w Przygórzu
• 5.08.- 31.08.2019 Przedszkole Samorządowe w Bożkowie
• 19.08.- 31.08.2019 Przedszkole Samorządowe w Ludwikowicach Kł.
• 1.07.-12.07.i 19.08.- 31.08.2019 Przedszkole Samorządowe w Jugowie
• 1.07.- 19.07. i 5.08. do 31.08.2019 Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kł.
WIADUKT W DZIKOWCU
Przypominamy, że w ub. roku Gmina Nowa Ruda postanowiła rozebrać jeden z wiaduktów w Dzikowcu. Powodem takiej decyzji był jego bardzo zły stan techniczny, zagrażający zdrowiu i życiu mieszkańców. Gminie udało się nawet uzyskać dofinansowanie rozbiórki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednak na prośbę grupy osób pragnących zablokować inwestycję, Dolnośląski Woj. Konserwator Zabytków (DWKZ) podjął działania zmierzające do wpisania obiektu do rejestru zabytków. Najpierw konserwator zabytków wydał decyzję o wstrzymaniu prac, a następnie o wpisaniu trzech wiaduktów znajdujących się w Dzikowcu do rejestru. Gm. Nowa Ruda odwołała się od tej decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który uznał je za zasadne i uchylił zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu stwierdził brak jakichkolwiek dowodów uzasadniających objęcie ścisłą ochroną prawną tych obiektów. Zdaniem Ministra Konserwator zabytków nie zebrała żadnej dokumentacji dot. historii tych obiektów, ich znaczenia dla historii architektury lub dziedzictwa techniki, czy też potwierdzających ich wartość naukową. Zdaniem Ministra poza wskazaniem czasu powstania wiaduktów, we wniosku nie wykazano, na czym konkretnie ma polegać ich wartość historyczna i z jakiego powodu zachowanie tych obiektów leżeć będzie w interesie społecznym. W związku z tym, że decyzja DWKZ została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia.
DZIEŃ MATKI W DZIKOWCU
W sobotę, 1 czerwca w sali sportowej w Dzikowcu sołtys Agnieszka Tomczuk wraz z mieszkańcami zaangażowanymi w lokalną działalność zorganizowali uroczystość Dnia Matki. Były występy dzieci, cygańskie wróżby i smaczny poczęstunek. Wójt Adrianna Mierzejewska serdecznie dziękuje za zaproszenie i gratuluje inicjatywy.
WÓJT ODWIEDZA PRZEDSZKOLA
31 maja wójt Gm. Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska odwiedziła przedszkola na terenie gminy. Zawitała do placówek publicznych w Jugowie, Przygó-rzu, Woliborzu, a w Ludwikowicach Kł. dodatkowo do przedszkola niepublicznego. Złożyła na ręce dyrektorów piękne życzenia dla dzieci z okazji ich święta i przekazała torby pełne słodyczy. Pamiętała również o dzieciach z pozostałych placówek. W jej imieniu odwiedzili je oddelegowani pracownicy.
PROGRAM AKTYWNY SENIOR
W czerwcu 2019 r. Gmina Nowa Ruda wraz z miastem Broumov rozpoczęła realizację projektu „Aktywny Senior” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis - program Interreg V-A. Głównym  celem projektu jest stworzenie trwałych więzi przyjaźni pomiędzy stowarzyszeniami seniorów z Broumova i Gminy Nowa Ruda. Działania w ramach projektu mają na celu nawiązanie współpracy w postaci spotkań podczas imprez kulturalnych, towarzyskich i sportowych nie tylko dla seniorów, ale także dla szerokiej publiczności, mieszkającej we wspólnym regionie. Poprzez nieformalne spotkania odbędzie się wymiana dobrej praktyki podczas spędzania wolnego czasu  celem poprawy jakości życia seniorów. Całkowita wartość projektu: 33.682,15 EUR. Całkowite dofinansowanie z EFRR: 28.629,82 EUR. Całkowite dofinansowanie z EFRR Partnera Wiodącego Miasta Broumov: 11 481,07 EUR. Całkowite dofinansowanie z EFRR Partnera Projektu Gminy Nowa Ruda: 17. 148,75 EUR
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Każdy rolnik, może na swój wniosek odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Podstawą obliczenia dotacji są faktury VAT za zakup paliwa. W ciągu roku właściciele gospodarstw rolnych mogą dwukrotnie składać wnioski o tego typu dopłaty. W pierwszym terminie do urzędu wnioski złożyło 107 rolników.
Środki na wypłatę dotacji celowej nie pochodzą ze środków własnych urzędu gminy, ale od wojewody, który na ten rok przekazał 148 249,71zł.
Kolejny termin, w którym rolnicy mogą uzyskać zwrot akcyzy za paliwo należy złożyć w terminie 1 sierpnia – 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.
Przy okazji wójt Adrianna Mierzejewska informuje, że limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 100,00 zł razy ilość ha użytków rolnych i 30,00 zł pomnożone przez średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze wypłacone zostały w termie: 1 kwietnia - 31 maja 2019 r., a kolejne w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie zostaną wypłacone 1 - 31 października 2019 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
ROZPOCZYNAMY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH
Wójt Adrianna Mierzejewska podpisała końcem maja aż cztery umowy na przebudowy dróg. W poniedziałek, 27 maja z firmą Krężel na odcinek drogi w Krajanowie o długości 1500 m (droga równoległa do powiatowej w kierunku Rybna), o wartości 1 651 890 zł i z firmą „Serafiński” Roboty Ziemne i Budowlane na odcinek drogi we Włodowicach o długości 550 m, na tzw. osiedlu, o wartości 899 978,71 zł. Dzień później, 28 maja ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów na Przebudowę odcinków dróg w Świerkach. 900 m drogi w kierunku kapliczki – Bartnicy – Sośniny i 310 m drogi do dawnego kamieniołomu. Pierwszą na kwotę 716 120, 39, a drugą na 298 502,22 złotych.
Są to pierwsze z umów zawarte w ramach odebranych w maju promes z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę dróg gminnych, mostu i wiaduktu.
KONCERTY „MAJ Z MUZYKĄ DAWNĄ”
W Gminie Nowa Ruda odbyły się trzy koncerty zorganizowane w ramach 28 edycji Międzynarodowego Festiwalu „Maj z Muzyką Dawną”. Jest to jedyne tego typu wydarzenie kulturalne w zachodniej Polsce, organizowane nieprzerwanie od 1992 r. W piątek, 24 maja w Świerkach, w sobotę 25 maja w Bożkowie i w niedzielę 26 maja w Ludwikowicach Kł. wysłuchać można było wykonanych wg autentycznych tabulatur i partytur na oryginałach bądź kopiach instrumentów pochodzących z epoki utworów muzycznych. Wójt Adrianna Mierzejewska serdecznie dziękuje za przybycie patronowi honorowemu, senatorowi Aleksandrowi Szwedowi, który mimo ogromu zajęć i spotkań znalazł czas by zaszczycić wszystkie trzy wydarzenia.
NOWY WÓZ STRAŻACKI
W czwartek, 23 maja, z rąk wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka i komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Adama Koniecznego, wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska, wraz z zastępcą Naczelnika OSP Bożków Piotrem Wietrakiem, odebrała promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Bożków. Dotację przyznano na wniosek Gminy Nowa Ruda, który zaopiniowano pozytywnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska. Całkowite dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego będzie się składało:
z budżetu Gminy Nowa Ruda 400 tys. zł; Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 110 tys. zł; dotacja Krajowego Systemu Ratownictwa-Gaśniczego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 250 tys. zł. Warto zaznaczyć, że będzie to już kolejne auto zakupione przez Gminę Nowa Ruda. Podczas tegorocznego Gminnego Dnia Strażaka wręczone zostały kluczyki do nowego samochodu bojowego dla OSP Wolibórz, a rok wcześniej zakupiony został wóz bojowy dla OSP z Nowej Wsi Kł. i nowe lekkie auto dla OSP z Włodowic. Za wsparcie wójt Adrianna Mierzejewska składa podziękowania dla ministra Michała Dworczyka.
WÓJT DOTRZYMUJE SŁOWA
W Jugowie przy ul. Grzybowskiej powstanie tzw. Otwarta Strefa Aktywności (OSA). W tej chwili trwa przetarg w celu wyboru wykonawcy prac, które mają się zakończyć do 11 października br. Na budowę obiektu Gmina Nowa Ruda pozyskała 100 tys. zł. Połowa tej sumy przeznaczona zostanie na wybudowanie w Jugowie: siłowni plenerowej, strefy relaksu (4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych, np. szachy/warcaby lub inne plenerowe urządzenia do gry, np. stół do ping ponga, itp., zagospodarowanie zieleni) oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym (3 urządzenia dla dzieci). Teren placu zabaw zostanie ogrodzony siatką. Podobna OSA, powstanie w Świerkach przy sali wiejskiej. Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty pozytywnie, to o tym, kto będzie potencjalnym wykonawcą obiektu również dowiemy się 25 czerwca br. Pieniądze zostały przyznane z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019, przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
GMINNY DZIEŃ DZIECKA
W sobotę, 1 czerwca w Przygórzu miał miejsce Gminny Dzień Dziecka. Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda przygotowało moc atrakcji dla dzieci i dorosłych! Było malowanie buziek, jazda konna i darmowe zjeżdżalnie. Niesamowite animatorki z Kamayu Art przygotowały zabawy dla dzieci. Były zabawy z chustą, puszczanie ogromnych baniek mydlanych, wspólne tańce i moc innych atrakcji. Panie z Przedszkola Samorządowego w Przygórzu zorganizowały licytację. Można też było spróbować przepysznych, domowych wypieków. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy z OSP Wolibórz. Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska dziękuje organizatorom: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Przedszkole Samorządowe w Przygórzu oraz wszystkim tym, dzięki którym radość zawitała na twarzach dzieci.
OTWARCIE BOISKA W JUGOWIE
W czwartek, 13 czerwca 2019 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Jugowie. Jest to drugie w gminie tak nowoczesne boisko sportowe. Boisko wielofunkcyjne w Jugowie z możliwością rozgrywania na nim meczy w siatkówkę, piłkę ręczną i koszykówkę ma także bieżnię, umożliwiającą sprawdzenie zdolności sprinterskich uczniów. Boisko posiada nawierzchnię z poliuretanu, piłko chwyty, małe trybuny i oświetlenie umożliwiające korzystanie z obiektu po zmroku. Koszt całkowity budowy wyniósł 713 tys. zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 212 tys. zł. Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska pragnie serdecznie podziękować dyrektorowi szkoły Arturowi Chorzępie, całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom szkoły oraz dzieciom i młodzieży za przygotowanie tak wspaniałej uroczystości. Gabrieli Buczek – dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za wsparcie organizacyjne, a pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie w powstanie tego obiektu. Wśród przybyłych gości zaszczycili nas swą obecnością m.in.: senator RP Aleksander Szwed, wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, dyrektor Biura Poselskiego Krystyna Śliwińska, reprezentująca Szefa Kancelarii prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka.
KALENDARZ IMPREZ LIPIEC
• 7.07 Festiwal Lawendowy – Wolibórz • 13-20.07. Góry Literatury – spotkania autorskie, warsztaty i koncerty: Ludwikowice Kłodzkie, Włodowice, Jugów • 27.07 Festiwal Pierogowe Love – Jugów

Wydania: