Dramatyczna sytuacja szpitali powiatowych. Szpitale powiatowe bez pieniędzy

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
2_Protest_ZOZ_2.jpg
Jadwiga_radziejewska-Piotr_Marchewka-Malgorzata_Jedrzejewska-Skrzypczyk_konferencjaPrasowa_w_starostwie.jpg

We wtorek 2 kwietnia br. w Warszawie protestowali przed Ministerstwem Zdrowia dyrektorzy, pracownicy, pacjenci szpitali powiatowych oraz samorządowcy. W manifestacji uczestniczyły osoby z całej Polski, w tym z Kłodzka, Świebodzic, Świdnicy, Ząbkowic Śląskich, Dzierżoniowa, Oławy i Wrocławia. W proteście udział wzięli także nasi samorządowcy, wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk oraz członek Zarządu Piotr Marchewka, także dyrektor ZOZ Kłodzko Jadwiga Radziejewska z pracownikami.
Pogłębiający się kryzys w służbie zdrowia i coraz gorsza sytuacja finansowa szpitali powiatowych niepokoi nas już od kilku miesięcy. Powiatowe szpitale i samorządowcy biją na alarm! Dyrektorzy placówek i samorządowcy cały czas informują o dramatycznej sytuacji w swoich jednostkach resortu zdrowia, podkreślają, że ich placówki są na skraju bankructwa. Sytuacja finansowa szpitali jest katastrofalna, realnie przekłada się to na coraz mniejszą i gorszą dostępność do usług medycznych dla nas – pacjentów. Szpitale powiatowe podpisały kontrakty z NFZ lustrzane z 2015 r. Dodatkowo, wprowadzone w ostatnim czasie regulacje prawne, które nakładają na szpitale powiatowe poniesienia istotnych wydatków, nie zostały uwzględnione w zawartych kontraktach ze szpitalami. Na skutek zmian w prawie szpitale powiatowe mają obowiązek poniesienia następujących wydatków:
- wzrost wynagrodzeń zasadniczych w ochronie zdrowia,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia,
- wzrost wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów,
- wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.
Dochodzą do tego podwyżki cen prądu, ścieków i wody oraz inflacja. W styczniu Minister Zdrowia zapowiadał podwy-żki, a NFZ tłumaczy, że nie ma pieniędzy na ten cel. Ministerstwo Zdrowia proponuje jedynie 5-procentowy wzrost procedur z zakresu interny, SOR i NPL. To budżet państwa winien pokryć wszystkie koszty podwyżek i wprowadzonych zmian w służbie zdrowia.
Samorządowcy i pracownicy powiatowych szpitali protestowali przed resortem zdrowia żądając:
- wzrostu ryczałtu o 15%
- pokrycia kosztów wszystkich pod-wyżek
- dobrowolności świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez szpitale sieciowe.
W sprawie powiatowych szpitali od dawna zabiega posłanka Monika Wielichowska, składane są przez Posłankę interpelacje do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, niestety do dzisiaj pozostają bez odpowiedzi. Starosta Kłodzki wraz z Zarządem Powiatu nieustannie zabiega i wspiera działania Dyrektor szpitala, które mają na celu poprawę sytuacji finansowej powiatowego szpitala. Starosta jako członek Komisji Związku Powiatów Polskich ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, wielokrotnie zgłaszał ogromny problem jakim jest narastające, lawinowe zadłużenie powiatowego szpitala. Problem nie dotyczy tylko naszego szpitala, przed takim problemem stoi większość powiatowych szpitali w Polsce. Także dyrektor szpitala Jadwiga Radziejewska nieustająco zabiega o spotkania z przedstawicielami resortu zdrowia i NFZ-u, żeby dyskutować o możliwości poprawy tej trudnej sytuacji. Szpital jest członkiem Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych oraz Ogólnopolskiego Związku Szpitali Powiatowych Związku Powiatów Polskich, a zatem nie tylko kłodzki szpital ma problemy. Szpitale postanowiły się zjednoczyć i gremialnie dochodzić swoich praw. Podnoszą aspekt, że jeżeli źle się dzieje w większości powiatowych szpitali, to nie jest to złe zarządzanie jak się próbuje zarzucić dyrektorom, tylko to są złe rozwiązanie systemowe, na podstawie których ma działać służba zdrowia. Również na Zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich, które miało miejsce w kwietniu br., w Warszawie jednym z ważnych dla powiatów tematów było finansowanie powiatowej służby zdrowia. W odpowiedzi starostowie mogli jedynie się zapoznać z przedstawioną przez przedstawiciela NFZ strategią, z której niestety nic konkretnego dla finansowania powiatowych szpitali nie wynika. W związku z brakiem konstruktywnych propozycji rozwiązania problemu, Związek Powiatów Polskich będzie prowadził rozmowy 15 czerwca z Ministerstwem Zdrowia.

Wydania: