Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis

Autor: 
EG
euroregion EG.jpg

Polska i czeska część Euroregionu Glacensis od stycznia 2017 roku wspólnie realizuje projekt „Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis / Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis”. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Osi priorytetowej 4. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2019 roku.
W październiku na stronach polskiej i czeskiej części Euroregionu zostały zamieszczone ankiety prezentujące produkty regionalne po obu stronach granicy. 15 października głosowanie się zakończyło. Dziękujemy za tak liczny udział w głosowaniu. 6 produktów regionalnych po polskiej i czeskiej stronie, które zdobyły najwięcej Państwa głosów zostanie zamieszczonych w roll upach wydanych przez polskiego partnera, natomiast 12 produktów regionalnych po polskiej i czeskiej stronie, które zdobyły najwięcej Państwa głosów zostanie zamieszczonych w okrągłym kalendarzu Euroregionu Glacensis na rok 2018 wydanym przez czeskiego partnera projektu. Na naszych stronach internetowych będą zamieszczone informacje i będą promowane wszystkie produkty regionalne, które zamieszczono w ankiecie.
Na stronie internetowej polskiej części Euroregionu Glacensis pod adresem www.euroregion-glacensis.ng.pl w ramach projektu została utworzona podstrona projektu z kalendarzem imprez oraz podstroną do przeprowadzania ankiet. Są na niej zamieszczane informacje o projekcie oraz realizowanych działaniach. Są również zamieszczone w wersji elektronicznej wydane w ramach projektu Biuletyny Euroregionu Glacensis.
W przyszłym roku będziemy wspólnie realizowali kolejne działania w ramach projektu. Między innymi w szkołach po obu stronach granicy będzie realizowana popularyzacja współpracy transgranicznej, której celem jest większe rozpowszechnianie informacji nt. polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, popularyzacja języka polskiego i czeskiego i poznanie kultury.
W 2018 roku zostanie wydana publikacja przedstawiająca wykaz efektów finansowych i ekonomicznych współpracy transgranicznej oraz przykłady dobrych praktyk polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Będzie ona dystrybuowana podczas konferencji, której głównym tematem będzie podsumowanie dotychczasowych sukcesów i wsparcie dalszego rozwoju polsko-czeskiej współpracy na pograniczu. Konferencja będzie poświęcona efektom finansowym i ekonomicznym współpracy transgranicznej. Będą na niej podsumowane wyniki programów wspierających współpracę transgraniczną za cały czas istnienia Euroregionu Glacensis.
W przyszłym roku rozpoczniemy promocję atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym. Poprzez głosowanie na stronach internetowych obu partnerów zostanie wybranych 12 atrakcji turystycznych, które zostaną umieszczone w kalendarzach na 2019 rok. Wybrane atrakcje będą promowane również w radio. Planujemy również wydanie wydawnictwa przedstawiającego Euroregion Glacensis i mapę atrakcji turystycznych naszego Euroregionu.
Euroregion Glacensis jest instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, który służy wspieraniu i rozwijaniu polsko-czeskiego pogranicza oraz współpracy transgranicznej. Alokacja Funduszu Mikroprojektów na granicy polsko – czeskiej na lata 2014 – 2020 wynosi 20% środków programu. Z całkowitej kwoty na FM 45 244 685 EUR dla Euroregionu Glacensis przeznaczona jest kwota 11 922 490 EUR, do dyspozycji beneficjentów jest 5 000 000 EUR dla polskiej strony, 5 134 117 EUR dla strony czeskiej.
Projekty mogą być realizowane w dwóch osiach priorytetowych:
• OP 2 Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia
• OP 4 Współpraca instytucji i społeczności.
W ramach 3 naborów, które zostały przeprowadzone na przełomie 2015 i 2016 roku, po polskiej stronie złożono 79 wniosków projektowych, z czego 28 nie spełniło wymogów kwalifikowalności. Pod obrady Euroregionalnego Komitetu Sterującego zostało przedłożonych 51 wniosków projektowych. Dofinansowanie zostało przyznane dla 45 wniosków projektowych, z czego 18 wniosków w OP 2 na kwotę dofinansowania z EFRR 589 294,27 EUR oraz 27 wniosków w OP 4 na kwotę dofinansowania z EFRR 632 932,66 EUR. Pierwsze mikroprojekty zostały już zakończone i są w trakcie rozliczania.
Z dniem 31 października 2017 roku zakończyliśmy 4 nabór wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Po obu stronach granicy w ramach obu osi priorytetowych zostało złożonych 105 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 2 279 783,70 EUR.
W ramach OP 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia zostało złożonych 48 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 1 320 710,93 EUR, z czego 21 wniosków po stronie polskiej na kwotę dofinansowania z EFRR 619 188,84 EUR, po stronie czeskiej 27 na kwotę dofinansowania z EFRR 701 522,09 EUR.
W ramach OP 4 Współpraca instytucji i społeczności zostało złożonych 57 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 959 072,77 EUR, z czego 31 wniosków po stronie polskiej na kwotę dofinansowania z EFRR 535 846,94 EUR, po stronie czeskiej 26 na kwotę dofinansowania z EFRR 423 225,83 EUR. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie podjęta na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dniu 23 lutego 2018 roku.
Z dniem 1 listopada 2017 r. rozpoczęliśmy 5 nabór (rozdanie) do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W ramach 5 naboru  można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów typu A, B i C tylko w ramach Osi Priorytetowej 4. Termin składania wniosków projektowych upływa z dniem 30 września 2018 r. Termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym rozpatrywane będę wnioski projektowe złożone w ramach piątego naboru zaplanowano na styczeń 2019 roku. 
Informacje o naborze oraz dokumenty do Funduszu Mikroprojektów zostały zamieszczone na stronach internetowych sekretariatów www.euroregion-glacensis.ng.pl i www.euro-glacensis.cz.

Wydania: