Przedszkole Równych szans w Szczytnej

Autor: 
inf. UMiG
huśtawka integracyjna.jpg
zakupione wyposażenie - meble lokomotywa.jpg

Gmina Szczytna informuje, że w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej realizowany jest projekt pn. „Przedszkole Równych Szans”
Projekt „Przedszkole równych szans” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 10. - Edukacja
Działanie 10.01 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Umowa nr RPDS.10.01.01-02-0038/16-00 z dnia 04.01.2017
Całkowita wartość projektu: 631.239,40 zł
Kwota dofinansowania: 536.553,49 zł
Głównym założeniem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu Gminy Szczytna poprzez:
1) podniesienie jakości pracy przedszkola;
2) doposażenie oddziałów w celu dostosowania do przyjęcia zwiększonej ilości dzieci, w tym z niepełnosprawnościami;
3) rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o dodatkowe zajęcia;
4) podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.
W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Dostosowanie Publicznego Przedszkola w Szczytnej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz uruchomienie nowych miejsc dla 5 dzieci (zadanie to obejmuje zakup i montaż przesuwnych drzwi celem dostosowania budynku dla dzieci niepełnosprawnych i umożliwienia im pełnego uczestnictwa w edukacji przedszkolnej; dostosowanie toalety dla dzieci niepełnosprawnych; przebudowę drewnianych schodów; zakup mebli; sprzętu TIK; doposażenie kuchni; zakup placu zabaw, z m.in. huśtawką dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich).
2. Poprawa jakości edukacji Przedszkola Publicznego w Szczytnej oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej (w ramach tego zadania prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: języka angielskiego, zabawy i zajęcia matematyczne, zabawy i zajęcia przyrodnicze z wykorzystaniem metod eksperymentu, zajęcia informatyczne z wykorzystaniem metod eksperymentu, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne; prowadzone są zajęcia specjalistyczne: zajęcia logopedyczne, zajęcia logopedyczne dzieci z niepełnosprawnościami, zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne, zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne dzieci z niepełnosprawnościami, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci z niepełnosprawnościami; zakupione zostały zabawki i pomoce dydaktyczne; zatrudniono pomoc nauczyciela dla dzieci z niepełnosprawnościami).
3. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych kadry Przedszkola Publicznego w Szczytnej (w ramach tego zadania prowadzone będą szkolenia nauczycieli w zakresie: „Moduł I – rozwój kompetencji kluczowych”, w zakresie: „Moduł II – wychowanie i bezpieczeństwo”, w zakresie: „Moduł III – nauczania i uczenie się”, jeden nauczyciel podjął studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami).
Termin realizacji: 02.01.2017 r. do 30.03.2018 r.
W okresie realizacji projektu zajęciami dodatkowymi objętych zostało ok. 177 dzieci, w tym 8 dzieci niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej, ul. Leśna 1, 57-330 Szczytna,
tel. 748683420 lub na stronie internetowej: http://www.przedszkole.jcom.pl

Wydania: