Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

Autor: 
inf. UMiG
IMG_20171025_122748_TO.jpg

Projekt pn.: „Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i ul. Mickiewicza 12 w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”
Gmina Bystrzyca Kłodzka realizuje projekt dotyczący przebudowy budynków Przedszkola nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i ul. Mickiewicza 12 w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Projekt realizowany jest zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Dolnośląskim i Gminą Bystrzyca Kłodzka o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, działanie nr 7.1. „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną”, poddziałanie nr 7.1.1. „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – OSI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
Całkowita wartość projektu wynosi: 4 294 185,31 PLN.
Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 3 537 444,59 PLN.
Kwota dofinansowania wynosi: 2 396 972,46 PLN.
Dzięki staraniom Gminy Bystrzyca Kłodzka zwiększono poziom dofinansowania z 49,58% na 67,76%.
Dnia 25.09.2017 r. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej podpisała aneks do umowy o dofinansowanie z Województwem Dolnośląskim zwiększający kwotę dofinansowania.
Aktualnie trwają prace budowlane zewnętrzne przy obiektach Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. Przystąpiono do wykonywania ogrodzenia terenu, parkingu i drogi dojazdowej, chodników, czyszczenia elewacji zabytkowych budynków nr 10 i nr 12.
Generalnym Wykonawcą robót jest firma: „WASAMA” Spółka Jawna Roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne z Lądka Zdrój. Ponadto na obiekcie pracuje dużo firm specjalistycznych – Podwykonawców tj.:
• Przedsiębiorstwo Usługowe – Produkcyjne BMWD Sp. z o.o. z Kłodzka. Firma, która wykonała kotłownie gazową na obiekcie.
• Wiesław Wiśniewski „Boden” Wykładziny Obiektowe z Wałbrzycha. Firma, która wykona na obiekcie wykładziny podłogowe i dywanowe.
• Zakład Usługowo – Produkcyjny „DROG–INST” Łukasz i Ryszard Dobosz z Lądka Zdrój. Firma, która wykonuje roboty zewnętrzne, drogę dojazdową,parking i chodniki.
• Zakład Ogólnobudowlano – Transportowy „OLIMARD” Daniel Sadliński z Lądka Zdrój. Firma, która wykonuje roboty wewnętrzne branży budowlanej w budynkach.
• Systemy Chłodnicze i Wentylacyjne „EKO–TRUST” Patryk Turski z Jędrzychowa. Firma, która wykonała wentylację wewnętrzną w obiektach.
• Przedsiębiorstwo Usługowe Produkcyjno Handlowe „Otech” Sp. z o.o. z Gorlic. Firma, która wykonała na obiekcie dźwig towarowy systemu komunikacji pionowej pomiędzy kuchnią a wydawalnią tj. nową drogę transportową dotyczącą wydawania posiłków oraz zamontowała platformę dla niepełnosprawnych przy budynku nr 10.
Na zakup, dostawę i montaż nowego wyposażenia do wydawalni posiłków dla dzieci i zmywalni został wyłoniony Wykonawca tj. firma TopGastro Grzegorz Kowalski z Wrocławia. Przedszkole zostanie wyposażone m.in. w zmywarkę kapturową, stół załadowczy ze zlewem, stół wyładowczy, regał, w szafki BHP, ławkę szatniową oraz szafę. Koszt tego wyposażenia wyniesie 38 560,00 PLN. Poprawi się funkcjonalność przedszkola, utworzona zostanie centralna stołówka. Kuchnia zostanie przeniesiona do sutereny, przy jadalni powstanie zmywalnia i wydawalnia.
Natomiast na dniach zostanie wyłoniony Wykonawca na zakup, dostawę wraz z montażem nowego wyposażania w zabawki i w meble. Przedszkole zostanie wyposażone w nowe zabawki m.in. lalki, wózki, samochody, klocki, bujaki, zestawy gimnastyczne, materace, piłki do skakania, różnego typu kąciki zabaw, pojemniki na zabawki, leżaki do spania oraz stoły szkolne do jadalni, stoły szkolne do sal zajęć, krzesełka do jadalni, krzesełka do sal zajęć, szatnię oraz zestaw mebli (szafki na zabawki, pomoce dydaktyczne) dla dzieci. Koszt wszystkich nowoczesnych zabawek i mebli wyniesie około 150 000,00 PLN.
Dzięki realizacji projektu obiekt Przedszkola zostanie doposażony w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Realizacja przebudowy obiektu Przedszkola nr 2 przyczyni się do podwyższenia standardu placówki oświatowej oraz dostosowania jej do istniejących przepisów, a także potrzeb niepełnosprawnych. Odbiorcami projektu będą dzieci z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka, a także ich rodzice i pracownicy. Na realizacji inwestycji skorzystają też mieszkańcy gminy. Poprawią się także warunki świadczenia usług dla najmłodszych oraz stworzone zostaną nowe miejsca pracy.
Przedsięwzięcie Gminy polegające na przebudowie budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 oraz zakupie niezbędnego wyposażenia ze względu na swój zakres oraz zdiagnozowane potrzeby w dostępie do edukacji dla najmłodszych wpisuje się bezpośrednio w realizację nadrzędnego celu strategicznego nr 5 „Stworzenie optymalnych warunków do nauki, rozwoju, wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych” Strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016 – 2021.

Wydania: