Regulamin Konkursu Poetyckiego "O złotą nutę I. Reimanna"

Autor: 
TMK

Edycja 2017. Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale także wspaniale rozwija wyobraźnię poetycką, o czym są przekonani organizatorzy konkursu. Celem konkursu jest w szczególności propagowanie i rozsławianie talentów literackich, które zostały zainspirowane muzyką, a w szczególności muzyką Ignacego Rei-manna – kompozytora Ziemi Kłodzkiej. Konkurs adresowany jest do twórców amatorów i profesjonalistów. Tematem prac powinna być muzyka. Warunki uczestnictwa: Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć maksymalnie trzy utwory poetyckie. Należy je przesłać w pięciu egz., opatrzonych obranym godłem. W kopercie wysyłkowej umieścić należy oddzielną kopertę z pracami opatrzoną obranym godłem oraz następujące dane: imię, nazwisko autora, datę urodzenia, narodowość, tytuły utworów, notatkę autobiograficzną oraz oświadczenia o treści: „Oświadczam, że zgłoszone do konkursu utwory nie były dotychczas publikowane, ani nagradzane w innym konkursie”. „Oświadczam, że przenoszę na Towarzystwo Miłośników Krosnowic z s. w Krosnowicach nr 205 nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do utworów i zezwalam na wykorzystanie ich na polach eksploatacji określonych w art.50 ustawy z 4 II 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 Nr 90 poz.631 ze zm.)”. Kopertę wysyłkową należy dostarczyć na adres: Towarzystwo Miłośników Krosnowic 57-362 Krosnowice 205. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs, stają się one własnością organizatora. Konkurs trwa od 1 VI do 25 VIII 2017 r. Decyduje data wpływu do organizatora. Nagrody: W konkursie zostaną przyznane dyplomy i nagrody: I m. Złota Nuta I. Reimanna i 500zł, II 400 zł, III 300 zł. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu im. I. Reimanna 30.IX. 2017 r. w Krosnowicach. Postanowienia końcowe: Kapituła zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Werdykt Kapituły jest ostateczny. Przesłanie utworu na konkurs oznacza, że autor w całości akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów konkursu. Utwory nie spełniające warunków konkursu nie podlegają ocenie. Podstawą rozstrzygania sporów jest niniejszy regulamin. W sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników. Posiada jedynie kontaktowy adres, telefon, e-mail. Publikacji podlegają wyłącznie dane laureatów konkursu, na co Uczestnicy wyrażają zgodę przystępując do Konkursu.

Wydania: