Zjazd kłodzkich weteranów

Autor: 
Zbigniew Hnatiuk

Ponad trzydziestu delegatów z Kół członków Związku Żołnierzy WP obradowało 8 kwietnia na X Rejonowym Zjeździe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku. Obrady otworzył, witając członków ZŻ WP i zaproszonych gości, prezes zarządu ppłk Kazimierz Wróbel. Po wprowadzeniu sztandaru miłym akcentem rozpoczęcia obrad było wyróżnienie najbardziej dla Związku zasłużonych żołnierzy: płk Andrzeja Machlowskiego i st. chor. szt. Jana Kwapisza – Krzyżem Złotym z Gwiazdą ZŻ WP; Odznaką Honorową ZŻ WP ppłk Wojciecha Łyszkiewicza; Dyplomem Uznania Zarządu Głównego mjr Zbigniewa Guta i pisemnym Podziękowaniem Zarządu Rejonowego: por. Zdzisława Grzybowskiego, st. chor. szt. Kazimierza Chochorowskiego i st. chor. szt. Jerzego Saleckiego.
Po ukonstytuowaniu się komisji obrad zebrani wysłuchali sprawozdania Prezesa z czteroletniej działalności Związku. Zarówno w referacie, toczącej się dyskusji jak i rozmowach kuluarowych podkreślano, że mimo jednostronnego zerwania umowy o współpracy Związku z Ministerstwem Obrony Narodowej i pozbawieniu weteranów kontaktów z żołnierzami czynnej służby wojskowej w swoich jednostkach oraz wyprowadzeniu siedzib Związku z obiektów wojskowych, funkcjonuje on nadal. Nie sprawdziło się spodziewane przez MON załamanie w tym zakresie sprawności żołnierzy rezerwy. Wielu z nich, mimo podejmowanych przez obecne kierownictwo MON prób pozbawienia lub obniżenia im emerytury, czując się nadal Polakami pozostaje wiernymi złożonej przed laty przysiędze wojskowej. –„Służyliśmy jako żołnierze tej Polsce, która wtedy była, nie naszą rolą było stanowienie wojskowych sojuszy i ustalanie kierunków międzynarodowej współpracy” – mówili. Z zażenowaniem oglądamy w programach TV relacje z obchodów świąt państwowych w krajach ościennych, gdzie szacunek dla weteranów i byłych żołnierzy wojska jest aż nadto widoczny. Są doceniani i otaczani przez swych następców w sztabach i jednostkach należną im wdzięcznością, a w razie potrzeby i opieką. Nam natomiast zgotowano ustawę, jakiej nie ma nawet w żadnym kraju byłego bloku socjalistycznego. Rządzący szykują zbiorową represję, która sprowadzi dziesiątki tysięcy naszych kolegów i nas do kolejki po pomoc socjalną. To naplucie w twarz żołnierzom rezerwy, którzy nie mieli wpływu na dobór kadr ministerstwa obrony oraz sztabów i dowództw jednostek WP. Stąd też głoszone w mediach m.in. że „żołnierze I i II Armii WP nie są częścią polskiego oręża”, są dla nas nie do zaakceptowania – mówili rozgoryczeni. W kończącej obrady uchwale zgromadzeni jednogłośnie przyjęli apel Zarządu Głównego ZŻ WP o finansowe wsparcie wytypowanej kancelarii prawnej w Warszawie o obronę – żołnierzy rezerwy, praw do godnego bytu u kresu ich życiowej drogi. Zjazd zakończył się wyborem dotychczasowego prezesa na dalszą 4-letnią kadencję oraz sześciu członków Zarządu, Komisję Rewizyjną pod przewodnictwem mjr Jerzego Bogusza i Sądu Koleżeńskiego, którym kierować będzie st. chor. sztab. Kazimierz Chochorowski.

Wydania: