Inwestycje w Gminie Nowa Ruda

Autor: 
UGNR
Nowe wyposażenie przedszkola.jpg
Ruszyły prace ziemne.jpg
Samochód patrolowy dla policji.jpg

* Ruszyły prace ziemne
Rozpoczęte zostały prace związane z dobudową sali gimnastycznej oraz łącznika z funkcją klasopracowni do budynku Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie.
Prace prowadzi firma SIBUD Spółka Inżynieryjno-Budowlana Sp. z o.o. Łączna wartość inwestycji wyniesie 2 638 120 zł, w tym dofinansowanie z RPO WD – 1 213 061,23 zł i z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 962 300,00 zł.
* Samochód patrolowy dla policji
W środę, 21 grudnia, wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska, wspólnie z burmistrzem Miasta Nowa Ruda Tomaszem Kilińskim, przekazała kluczyki do nowego samochodu patrolowego komendantowi powiatowemu Policji w Kłodzku insp. Andrzejowi Sidorowicz-Radzikowskiemu i komendantowi Komisariatu Policji w Nowej Rudzie nadkom. Arkadiuszowi Michalskiemu. Oficjalne przekazanie samochodu było także okazją do złożenia przez Wójt i Burmistrza podziękowań za dobrą współpracę samorządu z lokalnymi stróżami prawa.
Propozycję przekazania z budżetu Gminy Nowa Ruda kwoty 21 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu poparli radni, głosując za przyjęciem uchwały w tej sprawie. Wsparcie dla Policji było możliwe m.in. dzięki oszczędnościom związanym z likwidacją Straży Gminnej.
* Nowe wyposażenie przedszkola
Zakończone zostały prace remontowe w przedszkolu w Bożkowie oraz zakupiono wyposażenie do sal w ramach realizacji projektu „Poznajmy się lepiej” wspieranego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Pierwszy etap prac dotyczył prac budowlanych w kwocie 26 589,09 zł i zakupu umeblowania do sal w wysokości 13 251,63 zł.
* Termomodernizacja 7 budynków
Pod koniec 2016 r. otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu 3 złożonych przez gminę wniosków obejmujących termomodernizację 7 budynków użyteczności publicznej. Projekty współfinansowane są w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR). Poziom dofinansowania wynosi 85%. Szacowane kwoty prac wynoszą:
• Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie – 1 246 258,93 zł; • Przedszkola Samorządowe w Jugowie, Przygórzu i Woliborzu – 1 701 743,39 zł; • sala gimnastyczna w Woliborzu, Sala Myśliwska w Woliborzu i sala wiejska w Nowej Wsi Kł. – 1 795 714,69 zł.
Prace zostaną w większości wykonane jeszcze w 2017 roku. Dwa budynki – w Nowej Wsi Kł. oraz sala gimnastyczna w Woliborzu – poddane zostaną termomodernizacji w 2018 roku.
* Rowerem przez gminę
Gmina otrzymała pozytywną ocenę wniosku do programu współpracy transgranicznej. Część inwestycyjna polegająca na budowie trasy rowerowej w miejscowości Włodowice, na długości ok. 3 km, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zaplanowano jeszcze na rok 2017. Działania promocyjne, realizowane wspólnie z partnerami z Polski i Czech, przewidziano na rok 2018. Całkowita szacowana wartość projektu to 1 150 000 zł, z czego dofinansowanie utrzymuje się na poziomie 85%. Projekt „Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska” współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Wydania: