Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Autor: 
EG
eg.jpg

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, jako Zarządzający po polskiej stronie Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanym w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w dniu 5 maja 2016 roku ogłosiło ciągły nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Glacensis. Jest to jeden nabór ciągły ogłoszony na cały okres programowania. Wnioski przyjmowane są na bieżąco, przy czym składane są w ramach poszczególnych rozdań (poszczególnych naborów) ogłoszonego ciągłego naboru. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podejmuje Euroregionalny Komitet Sterujący. Pierwszy nabór zakończy się 15 lipca 2016 roku, posiedzenie EKS zaplanowano na październik 2016 roku.
Na Fundusz Mikroprojektów przeznaczono 20% alokacji Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Z całkowitej kwoty na FM 45 244 685 EUR dostępnej dla 6 polsko – czeskich euroregionów po obu stronach granicy, dla Euroregionu Glacensis przeznaczona jest kwota 11 922 490 EUR. Dla beneficjentów z polskiej strony dostępna jest kwota 5 000 000 EUR, dla strony czeskiej kwota 5 134 117 EUR.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego
MS2014 + https://mseu.mssf.cz
Fundusz Mikroprojektów jest narzędziem służącym do wspierania projektów o mniejszej wartości finansowej, które mają lokalne znaczenie i charakteryzują się wpływem transgranicznym.
Podstawowym celem Funduszu Mikroprojektów jest rozwijanie i wspomaganie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Mikroprojekty są ukierunkowane w szczególności na rozwój transgranicznych stosunków międzyludzkich, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw obywatelskich. Dofinansowywać można także mikroprojekty, których celem jest poprawa infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infrastruktury turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.
W ramach FM w Euroregionie Glacensis można dofinansować tylko te mikroprojekty, których przedmiot wpisuje się w osie priorytetowe (OP) 2 i 4.
OP 2 Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia
przeznaczono 40 % alokacji
na FM – 2 000 000 EUR
wartość minimalna:
• mikroprojekt bez partnera
wiodącego 2 000 EUR
• mikroprojekt z parterem
wiodącym 2 000 EUR
na każdego partnera
wartość maksymalna:
• mikroprojekt bez partnera
wiodącego 30 000 EUR
• mikroprojekt z parterem
wiodącym 30 000 EUR
na każdego partnera
W ramach OP 2 maksymalne dofinansowanie z EFRR na mikroprojekt bez PW wynosi 30 000 EUR, na mikroprojekt z PW 60 000 EUR (maks. 30 000 EUR na część narodową). Całkowite wydatki mikroprojektu mogą osiągnąć maksymalnie dwukrotność dofinansowania (odpowiednio: 60 000 EUR dla mikroprojektów bez PW lub 120 000 EUR dla mikroprojektów z PW).
OP 4 Współpraca instytucji i społeczności
przeznaczono 60 % alokacji
na FM – 3 000 000 EUR
Wartość dofinansowania
2 000 - 20 000 EUR.
wartość minimalna:
• mikroprojekt bez partnera
wiodącego 2 000 EUR
• mikroprojekt z parterem
wiodącym 2 000 EUR
na każdego partnera
wartość maksymalna:
• mikroprojekt bez partnera
wiodącego 20 000 EUR
• mikroprojekt z parterem
wiodącym 20 000 EUR
na każdego partnera
W ramach OP 4 maksymalne dofinansowanie z EFRR na mikroprojekt bez PW wynosi 20 000 EUR, na mikroprojekt z PW 40 000 EUR (maks. 20 000 EUR na część narodową). Całkowite wydatki mikroprojektu mogą osiągnąć maksymalnie dwukrotność dofinansowania (odpowiednio: 40 000 EUR dla mikroprojektów bez PW lub 80 000 EUR dla mikroprojektów z PW).
Finansowanie mikroprojektu:
maks. 85% z EFRR
5% ze Budżetu Państwa RP
10% z własnych źródeł wnioskodawcy
Odbiorca końcowy powinien zapewnić pełne finansowanie realizacji mikroprojektu, przy czym po rozliczeniu Partner FM przekaże mu zwrotnie kwotę odpowiadającą udziałowi współfinansowania z EFRR w wydatkach kwalifikowalnych (maksymalnie do wysokości dofinansowania wskazanego w umowie).
Kwalifikowalny wnioskodawca musi mieć osobowość prawną i siedzibę na terytorium określonym dla właściwego Partnera FM.
Właściwość terytorialna Partnera FM w ramach Funduszu Mikroprojektów dla Euroregionu Glacensis:
Po stronie polskiej:
• powiaty dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych
Po stronie czeskiej:
• obszar administracyjny powiatów: Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk oraz teren gminy Bílá Voda
W zależności od sposobu włączenia partnera zagranicznego w przygotowanie i realizację mikroprojektu wyodrębnia się następujące rodzaje projektów:
1. z partnerem wiodącym
(wspólne - typ A)
2. partnerskie/komplementarne
(typ - B),
3. samodzielne (typ - C),
4. własne.
Aby mikroprojekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania z Programu musi spełnić kryteria współpracy zgodnie z art. 12(4) Rozporządzenia 1299/2013:
* wspólne przygotowanie mikroprojektu z partnerem z drugiego państwa
* wspólna realizacja mikroprojektu z partnerem z drugiego państwa
* wspólny personel
* wspólne finansowanie mikroprojektu przez obie strony
Mikroprojekty samodzielne ( typu – C), partnerskie/komplementarne (typu – B), i własne muszą spełniać minimalnie 3 kryteria współpracy, natomiast projekty z Parterem Wiodącym (typu – A) muszą spełnić 4 kryteria.
Każdy mikroprojekt bez względu na typ, musi charakteryzować się znaczącym wpływem transgranicznym.
Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami programu jest dostępny do pobrania w zakładce Interreg V-A 2014-2020 na stronach internetowych:
www.euroregion-glacensis.ng.pl oraz
www.funduszmikroprojektow.ng.pl
Pracownicy Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis przeprowadzili trzy szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów.
Odbyły się one: 26 kwietnia 2016 r. w Borku Strzelińskim, 11 maja 2016 r. w Dzierżoniowie i 19 maja 2016 r. w Kłodzku. W szkoleniach uczestniczyło ponad 150 osób.
Z dniem 16 lipca 2016 r. rozpoczyna się drugi nabór (rozdanie). W ramach drugiego naboru można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Osi Priorytetowej 2 oraz Osi Priorytetowej 4 tylko przez nowych kwalifikowalnych wnioskodawców na podstawie dokumentacji FM.
Nowy wnioskodawca to taki wnioskodawca, który do tej pory nie rozliczył (merytorycznie i finansowo) żadnego mikroprojektu w ramach POWT RCz-RP. Za mikroprojekt realizowany przez nowego wnioskodawcę uznaje się pierwszy wniosek o dofinansowanie złożony przez niego i zatwierdzony przez EKS.
W przypadku złożenia kilku mikroprojektów na to samo posiedzenie EKS wszystkie są uznawane za złożone przez nowego wnioskodawcę. Za mikroprojekty nowego wnioskodawcy uznaje się także te, które będą składane przez instytucje realizujące już mikroprojekty w POWT RCz-RP, a które będą realizowane przez podmioty (bez osobowości prawnej) nie korzystające do tej pory z FM POWT.
Termin składania wniosków do drugiego naboru (rozdania) upływa z dniem 30 listopada 2016 r. Planowany termin posiedzenia EKS_u – marzec 2017 r., na przełomie lipca i sierpnia zostaną zorganizowane kolejne szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.
Dokumenty oraz informacje na temat Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis zostały zamieszczone na stronie internetowej www.euroregion-glacensis.ng.pl oraz www.funduszmikro-projektow.ng.pl.

Wydania: