Wieści z Senatu: Przywrócenie do życia

Autor: 
Stanisław Jurcewicz - senator RP
Jurcewicz.jpg

Rewitalizacja ma na celu ożywienie obszarów zdegradowanych wynikające z czynników ekonomicznych i społecznych. Prowadzona jest z zamiarem korzystnych zmian danego obszaru poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Działania te prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego. podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz społeczną, w tym organizacje pozarządowe, organy władzy publicznej przy aktywności mieszkańców gminy. Program Rewitalizacji przyjmuje i uchwala Rada Gminy po przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Obszar rewitalizacji nie może stanowić więcej niż 20 % powierzchni danej gminy oraz nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.
Obszary zdegradowane to przede wszystkim te, w których występuje zjawisko bezrobocia, niski poziom życia, a także poziom edukacji. Ponadto taki obszar charakteryzuje się niskim stopniem przedsiębiorczości, złym stanem środowiska oraz nie jest dostatecznie wyposażony w infrastrukturę techniczną, co przejawia się brakiem dostępu do podstawowych usług. Obszary zdegradowane to również tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze.
Ocena programu rewitalizacji dokonywana jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta raz na 3 lata. Przed uchwaleniem prowadzi się również konsultacje społeczne w formie papierowej jak i elektronicznej, a także spotkania, debaty, warsztaty, ankiety oraz wywiady. Udział w konsultacjach mogą wziąć w szczególności:
• mieszkańcy obszaru rewitalizacji,
• użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Moim zdaniem ustawa reguluje w sposób kompleksowy i ułatwia „przywrócenie do życia” przyczyniając się do poprawy sytuacji obszarów zdegradowanych społecznie, gospodarczo i technicznie w gminach.

Wydania: