Wieści z Senatu - List do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Autor: 
Senator Stanisław Jurcewicz
senatorJurcewicz.jpg

Warszawa, dnia 9.stycznia 2015 r.
Szanowna Pani
Maria Wasiak
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Szanowna Pani
Rozpoczęły się konsultacje publiczne Projektu Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023.
Obecnie powiat kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski oraz niektóre z gmin powiatu wrocławskiego z Wrocławiem łączy droga krajowa Nr 8, stanowiąca ciąg drogi ruchu międzynarodowego E-67, która na wielu odcinkach nie odpowiada warunkom technicznym wymaganym dla ruchu międzynarodowego.
Droga krajowa Nr 8 na południe od Wrocławia jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem na terenie województwa. Jest też jedną z dróg o największej dynamice wzrostu natężenia ruchu - zbliżona do ruchu na autostradzie A4, przy czym ruch ciężarowy wzrósł około ośmiokrotnie. Ok. 80% kruszyw na budowę dróg i autostrad wywożonych jest transportem ciężarowym z Dolnego Śląska, szczególnie z terenu powiatów kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. Wielkość ruchu na drodze kształtuje się znacznie powyżej średniej krajowej. Geometria DK Nr 8 na wielu odcinkach nie spełnia warunków widoczności poziomej i pionowej ograniczona przez przepustowość drogi, a brak płynności, brak możliwości wyprzedzania stwarza poważne zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym. Nie jest także dostosowana do przenoszenia obciążeń o nacisku 115 kN/oś. Droga krajowa Nr 8 na odcinku Magnice - Kłodzko znajduje się w czołówce odcinków krytycznych na drogach krajowych w Polsce.
Droga krajowa S8 stanowi znaczącą determinantę rozwoju społeczno – gospodarczego na terenie Dolnego Śląska ze względu na rozwijające się podstrefy ekonomiczne oraz turystykę. Od tego zależy rozwój gospodarczy subregionu - kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego oraz możliwość walki z bardzo wysokim bezrobociem.
Aby uczestnicy ruchu czuli się bezpiecznie, aby móc w pełni wykorzystać gospodarczo krajobrazy przyrodnicze, uzdrowiskowe, dziedzictwa narodowego oraz w pełni zagospodarować tereny w podstrefach ekonomicznych.
W związku z powyższym wnoszę o umieszczenie modernizacji drogi krajowej Nr 8 jako S-8 na odcinku Magnice - Kłodzko a następnie do granicy państwa na podstawowej liście zadań inwestycyjnych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023.

Wydania: