Historyczne porozumienie podpisane

Autor: 
inf. M. Zilbert
piszkowice1.jpg

Dzięki determinacji Komitetu „Przyjaciele Piszkowic” kierowanego przez Henrykę Szczepanowską, starosty Macieja Awiżenia oraz sióstr i pracowników Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Piszkowicach udało się doprowadzić w tym roku do zmian w prawie, które umożliwiają finansowanie pobytu najbardziej poszkodowanych przez los dzieci w zakładach opiekuńczych. Dzieci te dotychczas otrzymywały tylko środki na procedury medyczne, natomiast zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych zależało wyłącznie od dobrej woli darczyńców. Powiat Kłodzki pomimo chęci wspierania dzieci w Piszkowicach nie miał prawnych możliwości, żeby na ten cel przekazywać środki ze swojego budżetu. Po wejściu w ży-cie nowej ustawy stało się to możliwe.
6 listopada 2014 zostało podpisanie porozumienie pomiędzy Powiatem Kłodzkim reprezentowanym przez Macieja Awiżenia – starostę kłodzkiego
i Krzysztofa Baldego – członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego a zakładem Leczniczo-Opiekuńczym w Piszkowicach, reprezentowanym przez siostrę Łucję, dyrektora zakładu. W przyszłorocznym budżecie Powiatu została zarezerwowana kwota 120 tys. zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci niepełnosprawnych mieszkających w tym zakładzie, a pochodzących z naszego powiatu. Oprócz Komitetu Organizacyjnego „Przyjaciele Piszkowic” i władz Powiatu w poprawę losu podopiecznych z Piszkowic zaangażowani byli także: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Polskie Radio „Program 3”.
Podczas wizyty w Piszkowicach starosta Maciej Awiżeń oraz członek Zarządu Powiatu Krzysztof Baldy wręczyli dzieciom ufundowane przez Powiat tablety do nauki i rehabilitacji.

Wydania: