Lewin Kłodzki wyszedł „na prostą”

Autor: 
zanotował: Mirosław Awiżeń

Po wielu burzliwych dla tej Gminy wydarzeniach (nieomal seryjne referenda, wymiany wójtów, skonfliktowana Rada z wójtami) od nieomal 2 lat gminą zarządza wójt Jerzy Cierczek i są tego efekty.

Po pierwsze – należycie działają urzędnicy wykonujący swoje zadania i nie „mieszani” są w rozgrywki mające mało co wspólnego z wykonywaniem ustawowych zadań urzędnika.
Po wtóre: Zgodnie z kompetencjami, a także zdrowym rozsądkiem, nawiązała się dobra współpraca Wójta z Radą Gminy. Jak mówi Jerzy Cierczek: „ustawa zakłada, że jest równowaga w organach samorządu lokalnego. Wójt ma swoje uprawnienia, rada swoje”. Niekiedy dochodzi do sprzeczności interesów, ale wójt nie powinien „na siłę” realizować swoich zamierzeń (choćby mógł), a raczej jego zadaniem jest przekonanie radnych do tej, a nie innej, decyzji. Podobnie rada – mogłaby przeforsować wbrew wójtowi swoje stanowisko... „Najważniejsze jest jednak dobro mieszkańców Gminy. I zawsze warto się dogadać, niż działać z zaciętością „kto ważniejszy” - sumuje Wójt.
Po trzecie: Taka współpraca/współdziałanie przekłada się na dobre wyniki całej Gminy. Wiadomo – na wszystkie potrzeby pieniędzy nigdy nie wystarczy. Zawsze jest tak, że niektóre działania muszą być odłożone, aby wykonać niezbędne w danym czasie. Owszem, łatwiej jest wymusić swoje zdanie, ale realizacja takiego „wymuszonego siłą” działania napotyka na oczywisty opór „pokonanych”, co oczywiście odbija się na jakości prac, na atmosferze, na wynikach wreszcie.
Po czwarte: Wójt reprezentuje Gminę na zewnątrz. To trudne zadanie, szczególnie kiedy trzeba pozyskiwać fundusze na inwestycje gminne. Kiedy trzeba „przepchnąć” przez urzędników szczebla wyższego (powiat, województwo, ministerstwa) projekt, uzyskać akceptację, dopilnować biegu wydarzeń, tak naprawdę od nas mało zależnych. Kiedy nie ma współpracy z Radą Gminy, kiedy w Gminie są tarcia, to łatwo przegrać w „wyścigu” o dotacje zewnętrze. A tu traci już cała Gmina. Wszyscy mieszkańcy. Jak mówi Jerzy Cierczek: „Wójt to niestety, nie tak wielka figura, której chcą wysłuchać urzędnicy urzędów centralnych. I znów: bez pomocy naszych przedstawicieli samorządowych w powiecie, województwie czy kraju niewiele można załatwić. Mamy takie szczęście, że na poziomie kraju mamy naszą posłankę Monikę Wielichowską, która
w sposób wręcz modelowy pomaga nam, wójtom i burmistrzom Ziemi Kłodzkiej. Prawda jest taka: drzwi przed posłem otworzą się wszędzie, a wtedy można przynajmniej przedstawić i przeforsować swoje racje”.
I tu gorzka refleksja Wójta Lewina Kłodzkiego: „Szkoda, że samorządy lokalne tracą na wartości w stosunku do władz centralnych. Rząd co rusz ogranicza kompetencje samorządowców, nakłada na organy samorządowe coraz więcej zleconych zadań nie poczuwając się do rekompensowania finansowego, „wywyższając się” ponad samorządowców i powoli „skazując” samorządowców na rolę pośrednika czy przekaźnika poleceń/ zaleceń urzędników centralnych organów państwa. Czy to jest
w porządku, że gospodarz Gminy nie może ułożyć sobie oświaty, bo ma np. „Kartę Nauczyciela”? Czy to „centrala” ma decydować o odpłatności dziecka w żłobku czy przedszkolu w gminie? Czy to „centrala” ma decydować o tym, że gmina musi opłacać oświetlenie dróg krajowych na swoim terenie?... I tak dalej i tak dalej, ale dość już refleksji”.
Wróćmy do gminy Lewin Kłodzki, która „wyszła na prostą”. Spokojnie, bez skandali realizuje zadania, osiąga dobre wyniki na miarę swoich możliwości.

Warto powiedzieć, co udało się zrobić w Gminie w ostatnim czasie:
a/ Za prawie 550 tys. zł (z czego 340 tys. zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego) 12 miejscowości w Gminie będzie oświetlonych lampami zasilanymi energią słoneczną tj. Kulin Kłodzki, Gołaczów, Darnków, Jerzykowice Wielkie, Jarków, Jawornica, Krzyżanów, Kocioł, Taszów, Jerzykowice Małe, Zielone Ludowe i Jeleniów./wykonanie: lipiec - sierpień 2014 r./
b/ Remont i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lewinie Kłodzkim. Inwestycja warta ponad 872 tys. zł, z czego 587 tys. zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.
c/ Rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Projekt dot. remontu istniejącego boiska (wraz z całą infrastrukturą za prawie 200 tys. zł, z czego dofinansowanie zewnętrzne, to ponad 135 tys. zł). /Wykonanie - wakacje tego roku/.
d/ Zagospodarowanie Rynku Lewina Kłodzkiego. Został złożony także wniosek na opracowanie analizy potencjałów kulturowych, społecznych, przestrzennych, krajobrazowych Lewina Kłodzkiego.
e/ W Zespole Szkolno-Przedszkolnym jest czas na remonty i doposażenie szkoły. Będą m.in. malowane korytarze, częściowa wymiana oświetlenia, malowanie niektórych klas, doposażenie pracowni informatycznej, doprowadzenie internetu do wszystkich sal szkolnych, doposażenie klas w komputery przenośne w pracowni językowej: urządzenia elektroniczne oraz meble na 18 stanowisk, zakup telewizora plazmowego, doposażenie świetlicy szkolnej, tablica multimedialna...
Działania te sfinansowane są po części z budżetu Gminy, po części dali sponsorzy (np. tablica multimedialna to nagroda w konkursie „Jedz smacznie i zdrowo” Winiary - wartość 10 tys. zł), z pomocy rodziców, wkładu własnego szkoły, i z Unii Europejskiej.
Warto tu wspomnieć o projekcie współfinansowanym ze środków UE pt. „Program sukcesu Gimnazjum w Lewinie Kłodzkim”, który miał na celu rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnej. Całkowita wartość projektu (prowadzonego od września 2013 do czerwca 2014 r.) wyniosła 175 tys. zł. Pomysłodawcą oraz koordynatorem szkolnym projektu była p. dyrektor ZSP Justyna Szelęga.
Nic dziwnego zatem, że Wójt uzyskał absolutorium za 2013 rok, jednogłośnie.

A teraz parę danych z uzasadnienia pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu:
/.../ * Budżet gminy za 2013 rok zamknął się nadwyżką w wys. 340 436 zł przy planowanej 363 479 zł.
Prognozowane dochody w wys. 8 004 085 zł zrealizowano w kwocie 7 403 288 zł, co stanowi 92,49% planu, z tego: dochody bieżące 6 544 489 zł, dochody majątkowe 858 799 zł.
Planowane wydatki w wysokości 7 640 606 zł zrealizowano w kwocie
7 062 852 zł, co stanowi 92,44% planu, z tego wydatki bieżące 6 191 267 zł, wydatki majątkowe 871 585 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 72,27% kwoty planowanej, a ich udział w wydatkach ogółem 12,34%.
* W 2013 r. zaciągnięto pożyczkę w kwocie 555 364 zł (76,08% planu) oraz dokonano spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 1 093 479 zł (100% planu).
* Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, jest dodatni i wynosi 353 222 zł. Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wys. 301 416 zł zrealizowano w kwocie 208 716 zł (69,25% planu).
* Zadłużenie gminy na koniec roku 2013 wyniosło 2 955 902 zł, co stanowi 39,93 % wykonania dochodów 2013 roku. /.../
Przy formułowaniu pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, Skład Orzekający kierował się podstawowym kryterium, jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu.

- I na zakończenie: czy masz zamiar startować na następną kadencję wójtowania w gminie Lewin Kłodzki?
- Naprawdę nie wiem, jeszcze nie jestem zdecydowany.
Wszystko zależy od tego, jak mi się potoczą moje sprawy osobiste. Nie jestem „przywiązany” do stołka. Mam swoje zajęcia. Nie jestem zależny od pensji wójta... Faktem jest i to, że mamy (wspólnie z obecną Radą) plany i projekty na najbliższe 4 lata i nawet dalsze...
- ... szkoda byłoby, gdyby ktoś inny je zmieniał bądź nie realizował... mówiąc wprost: szkoda, żeby następca po prostu kawał roboty wyrzucił „na śmietnik” i wszystko rozpoczynał od początku...
- hymm... kiedyś i tak trzeba odejść...
- ... no tak, ale dopiero wówczas, kiedy główne zadania w gminie zostaną zrealizowane i nie będzie już możliwości odwrotu...
- ... racja w Twoich zastrzeżeniach może i jest, ale życie „toczy się po swojemu”.
Przecież jeszcze nie powiedziałem: nie.

Wydania: