Kolejny projekt gminny otrzymał dofinansowanie

Autor: 
Ewelina Walczak

Z przyjemnością informujemy, że kolejny projekt Gminy Bystrzyca Kłodzka pn. „Śladami dziedzictwa kulturowego w Euroregionie Glacensis” został zatwierdzony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.
Zamierzeniem projektu jest utworzenie przez obu partnerów nowego innowacyjnego szlaku kulturalno-turystycznego, wiążącego się z m.in. renowacją kilku pamiątek sakralnych po polskiej i czeskiej stronie. Partnerzy projektu zauważają także potrzebę rozwoju dziedziny ochrony bogactwa kulturalnego, a tym samym utworzenia nowego produktu kulturalno-turystycznego dla całego pogranicza polsko-czeskiego, jakim będzie szlak obiektów i pamiątek sakralnych.
W skład szlaku po PL stronie wejdą te obiekty, które zarówno są w dobrej kondycji technicznej i nie wymagają prac renowacyjnych, jak również 2 obiekty, które wnoszą ogromną wartość kulturową dla terenu pogranicza, a obecnie są w złym stanie technicznym i wymagają renowacji.
Nowo powstały szlak zostanie profesjonalnie oznakowany 9 tablicami informacyjnymi w pl-cz wersji jęz. zgodnie z wytycznymi POWT RP-RCz. W ramach promocji projektu i szlaku planuje się opracować
4 językowy folder promocyjny oraz pamiątkowe płaskorzeźby promujące nową ścieżkę turystyczną.
Projekt jest wspólny z projektem partnera czeskiego: Po stopach kulturniho dedictvi Euroregionu Glacensis. Całkowita wartość projektu to 29 323, 90 Eur – z czego przyznane wsparcie z EFRR wynosi 24 925,31 Eur. Okres realizacji projektu: 1.06.2014 – 31.03.2015 r.
Koordynatorem projektu jest Wydział Promocji i Sportu tut. Urzędu, przy współpracy z Wydziałem Urbanistyki i Planowania.

Wydania: