Gmina Radków „nad kreską"

Autor: 
Mirosław Awiżeń
radków.jpg

… a burmistrz Jan Bednarczyk uzyskał absolutorium za 2013 rok jednogłośnie

Warto, nie siląc się na „wymądrzania” dziennikarza, po prostu zacytować uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Radkowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radków za 2013 rok:
„Na podst. art. 13pkt 5 art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /.../ Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach: Danuta Jonas - przewodnicząca, Ewelina Kruk-Florkowska - członek, Marek Głód - członek wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza Radkowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Radków za 2013 rok.
Uzasadnienie: /.../ II. Badając pod względem merytorycznym przedłożone przez Burmistrza Radkowa sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, Skład Orzekający stwierdza, że:
1. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń organów gminy i zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do dn. 31 grudnia 2013 roku.
2. Plan i wykonanie subwencji oraz wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów.
3. Dane liczbowe prezentowane Radzie Miejskiej przez Burmistrza w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok są zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi.
4. Budżet gminy za 2013 rok zamknął się nadwyżką w wys. 262 125,13 zł przy planowanym deficycie 1 752 733,00 zł. Ze sprawozdania wynika, że:
- prognozowane dochody w wysokości 34 939 868,95 zł zrealizowano w kwocie 35 108 077,23 zł, co stanowi 100,48% planu, z tego: dochody bieżące 27 929 214,77 zł, dochody majątkowe 7 178 862,46 zł,- planowane wydatki w wysokości 36 692 601,95 zł zrealizowano w kwocie 34 845 952,10 zł, co stanowi 94,97% planu, z tej sumy na wydatki bieżące 25 330 506,91 zł, na wydatki majątkowe 9 515 445,19 zł.
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 97,00%, a ich udział w wydatkach ogółem 27,31%,
- przychody: pożyczka 400 tys. zł, emisja obligacji komunalnych 12 mln 180 tys. zł (z czego ne restrukturyzację zadłużenia 8 mln 800 tys. zł), zrealizowano łącznie w kwocie 12 mln 580 tys. zł,
- rozchody zrealizowano w kwocie 10 823 138,15 zł, tj. 99,96% kwoty planowanej (w tym z tytułu spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych 10 472 154,65 zł.).
Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 2 598 707,86 zł, przy planowanej dodatniej jego wartości 1 024 063,00 zł.
Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2 086 447,00 zł zrealizowano w kwocie 2 144 422,03 zł (102,78% planu).
5. Zadłużenie gminy na koniec roku sprawozdawczego, na które złożyły się zaciągnięte kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje komunalne (15 mln 920 tys. zł) oraz wymagalne zobowiązania w kwocie 425 788,09 zł (dot. głównie zakładu budżetowego - GZUP), wyniosło 16 345 788,09 zł, co stanowi łącznie 46,56% wykonanych dochodów 2013 roku.
Na obsługę długu wydatkowano kwotę 11 133 931,21 zł (na restrukturyzację zadłużenia 8 mln 800 tys. zł ), co stanowi 31,71% wykonanych dochodów, a po ustawowych wyłączeniach 30,29%. /.../ / Przewodnicząca Składu Orzekającego Danuta Jonas/”

Oczywiście opinię pozytywną RIO wystawiło na wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków za 2013 rok, bowiem to Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej ocenia wydatkowanie środków pod kątem celowości i gospodarności. Regionalna Izba Obrachunkowa formułuje opinię kierując się podstawowym kryterium, jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu gminy.

Ze spraw bieżących:
1/ Radkowskie Usługi Komunalne to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy. Jej podstawowy zakres działania to: kanalizacja, wodociągi, a także gospodarka odpadami komunalnymi (Spółka wygrała przetarg na wywóz śmieci z terenu Gminy)
2/ Przymusowa, choć konieczna przebudowa Rynku radkowskiego. Na początku nie za bardzo mi się podobało, że ogołocono Rynek z drzew tam stojących, postawiono biało-czerwone paliki zakazujące wjazdu samochodom i parkowania...Rynek jakby się „ogołocił” ale - jak się okazało - koniecznością było zabezpieczenie figury Matki Boskiej Szkaplerznej, która groziła zawaleniem. Po prostu woda podmywała figurę, jak się okazało w trakcie prac zabezpieczających, osadzonej nie na fundamencie tylko na kamieniach łączonych gliną. Teraz już jest wzmocniona, opasana wieńcem betonowym, po prostu może stać tak następne wieki. Na miejsce usuniętych drzew posadzono 7 nowych
(o kulistej koronie), tak jak to było w założeniach pierwotnych. Teraz już Rynek znów nabrał wyrazu, ale do zakończenia prac renowacyjnych i modernizacyjnych jeszcze daleka droga. Pod okiem pani Konserwator trwają dalsze prace. Ważnym jest, że najciekawsze elementy bruku z „kocich łbów” zostaną zachowane. Czyli - zachowana historyczna część Rynku wzbogacona teraz o elementy współczesności.
3/ Co do radkowskiego Ratusza – nie dość, że pięknie odnowiony, to i zamontowano w nim windę, z której korzystać może każdy, a dla osób niepełnosprawnych jest wręcz niezbędna, aby pan Burmistrz mógł w swoim gabinecie przyjmować wszystkich mieszkańców i gości bez względu na ich fizyczną sprawność.
4/ Warto też będąc w Rynku wstąpić do Punktu Informacji Turystycznej usadowionej w pierzei zachodniej - tam naprawdę można się „obłowić” we wszelakie materiały informacyjne i promujące gminę Radków. A Państwu szczególnie polecam wspaniale wydany 300-stronicowy album „Mała architektura sakralna w Gminie Radków i na jej pograniczu”. Mamy już ten album w biblioteczce „BRAMY”.

- I na zakończenie tej prezentacji już bardzo oficjalnie: Panie Burmistrzu Janie Bednarczyk, czy będzie Pan kandydował na burmistrza gminy Radków na kolejną kadencję?
- Tak. Bo mam jeszcze dużo pomysłów na gminę Radków.

Wydania: