Gminne, bieżące inwestycje

Autor: 
Robert Gazda

* Przebudowa stadionu przy ul. Adama Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kł.
Dnia 28.01.2014 r. gmina zgłosiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek o wpisanie inwestycji sportowej do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2016”.
W ramach realizacji zadania planuje się przebudowę istniejącego boiska piłkarskiego o wym. pola gry 98 x 61 m z nawierzchni trawiastej na boisko trawiastej o wym. pola gry 102 x 64 m, wybudowanie nowych trybun wraz z nawierzchnią utwardzoną oraz przebudowę części ogrodzenia zewnętrznego stadionu. W maju 2014 r. planowany jest przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla tego zadania. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2015 – 2016.
* Odbudowa muru oporowego z wykonaniem przykanalika deszczowego na zapleczu budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
W wyniku przetargu nieograniczonego na odbudowę muru oporowego z wykonaniem przykanalika deszczowego na zapleczu budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 1 w Bystrzycy Kłodzkiej, wyłoniono wykonawcę, którym została firma: PAR TRANS Transport Handel Przemysław Parasiewicz, Bystrzyca Kłodzka.
W ramach inwestycji zostanie wykonany następujący zakres robót:
- wykonanie muru oporowego z koszy gabionowych,
- odwodnienie muru oporowego i placu wraz z budową studni chłonnej,
- naprawa muru oporowego od strony północnej i wschodniej (wykonanie wieńca i obróbki blacharskiej, uzupełnienie tynków, malowanie),
- odprowadzenie wody deszczowej z rury spustowej narożnika płd. budynku i górnej części skarpy do istniejącej kanalizacji deszczowej O 200 mm,
- montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na murze oporowym,
- utwardzenie placu przed murem oporowym kostką betonową.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.05.2014 r.
* Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 w miejscowości Szklarka – Bystrzyca Kłodzka
W wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka - Bystrzyca Kłodzka”, wyłoniono wykonawcę, którym została firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. w Kło-dzku. W ramach inwestycji zostanie wykonany następujący zakres robót:
- wykonanie 2 zatok autobusowych postojowych z wiatami przystankowymi,
- wykonanie oświetlenia zatok tj. po 2 punkty świetlne przy każdej z zatok,
- wykonanie odwodnienia terenu,
- wykonanie oznakowania drogowego.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 10.07.2014 r. Zadanie realizowane jest w ramach „Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich”. Udział finansowy gminy w realizacji zadania wynosi 55%, natomiast Województwa Dolnośląskiego 45%. Wysokość planowanej dotacji
z Województwa Dolnośląskiego wynosi 151 666,00 zł.
* Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka – Pławnica
Trwają prace końcowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka – Pławnica”. Planowany termin odbioru niniejszej dokumentacji: marzec 2014 r. Realizacja przedmiotowej inwestycji planowana jest na rok 2015. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wybudować ścieżkę rowerową dwukierunkową z asfaltobetonu wraz z odwodnieniem oraz zjazdami indywidualnymi do drogi wojewódzkiej. Długość projektowanej ścieżki wynosi ok. 3375 m. Zadanie realizowane jest w ramach „Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich”. Udział finansowy Gminy wynosi 60%, natomiast Województwa Dolnośląskiego 40%.
* Remont ulicy Stefanii Sempołowskiej wraz z oświetleniem w Bystrzycy Kłodzkiej (odcinek od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Wojska Polskiego)
Dnia 28.02.2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Remont ulicy Stefanii Sempołowskiej wraz z oświetleniem w Bystrzycy Kłodzkiej odcinek: od. ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Wojska Polskiego”. Wykonawcą robót jest fi rma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. w Kłodzku.
W ramach inwestycji zostanie wykonany następujący zakres robót:
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu wraz z odwodnieniem,
- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie na wjazdach do posesji nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu,
- wymiana istniejącego oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego,
- demontaż istniejących słupów oświetleniowych oraz montaż nowych słupów oświetleniowych – 6 szt.
Do 30 września 2014 r. planowane jest zakończenie inwestycji.
* Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie
Obecnie trwają prace związane z zakończeniem II ostatniego etapu budowy sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie. Planowany termin zakończenia: czerwiec 2014 r. Wykonawcą II etapu budowy jest firma: Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane Sp. z o. o. Wałbrzych.
Budowany obiekt sportowy zawierać będzie salę sportową z zapleczem technicznym oraz zapleczem socjalnym. Sala sportowa mieścić będzie boiska główne do siatkówki, koszykówki i badmintona oraz boiska treningowe do siatkówki i koszykówki. Obiekt wyposażony będzie w sprzęt sportowy do gier zespołowych oraz profesjonalną tablicę wyników sportowych, a także sprzęt sportowy do gimnastyki (materace gimnastyczne, ławeczki, drabinki przyścienne, odskocznie gimnastyczne, kozioł gimnastyczny) oraz stół do tenisa stołowego. W sali sportowej znajdować się będą również trybuny składane mieszczące ok. 100 miejsc siedzących. Łącznie sala sportowa będzie mogła jednorazowo pomieścić 150 osób. Nowo wybudowany obiekt sportowy udostępniany będzie zarówno dla młodzieży, jak i dla pozostałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka. Ponadto w sali sportowej zaprojektowano nawiewno – wywiewny układ wentylacyjno – grzewczy. Układ ten składa się z gruntowego wymiennika ciepła, centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła oraz sekcji recyrkulacji, systemu kanałów wraz z urządzeniami.
Gruntowy wymiennik ciepła pełni rolę nagrzewnicy wstępnej w okresie zimowym lub chłodnicy w okresie letnim. Automatyka gruntowego wymiennika ciepła mając na względzie temperaturę zewnętrzną decyduje o wykorzystaniu ciepła oraz chłodu z gruntu, co pozwala na oszczędny i zgodny z ochroną środowiska sposób ogrzewania sali sportowej w Wilkanowie. Łączna wartość zadania inwestycyjnego (I i II etapu) wynosi:
5 036 812,28 zł brutto. Wartość dofinansowania z budżetu państwa ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie: 1 621 579,00 zł.
* Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową – droga powiatowa nr 3236D,
a ul. Zamenhofa – droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej
W roku 2013 Gmina Bystrzyca Kłodzka podpisała porozumienie z Powiatem Kłodzkim o współfinansowaniu zadania pn.: “Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika pomiędzy ul. Kolejową – droga powiatowa nr 3236D, a ul. Zamenhofa – drogą powiatową nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej”. Zadanie jest wspólnie finansowane przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i Powiat Kłodzki, a realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku. Na ww. zadanie Gmina Bystrzyca Kłodzka udziela 50% dofinansowania. Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest firma: EKSPERT Spółka z o. o. Jaszkowa Dolna. Planowany termin wykonania dokumentacji: czerwiec 2014 r.

Wydania: