Echa 47 sesji RM w Kłodzku

Autor: 
MD

27.04.br. – dzisiejsza sesja minęła szybko i bez udziału burmistrza B. Szpytmy, który – jak informowano radnych – w Żyrardowie odbierał nagrodę za rewitalizację zabytkowego, kłodzkiego mostu św. Jana.
Przy głosowaniu porządku obrad radny T. Żabski wniósł o wprowadzenie punktu dotyczącego informacji Burmistrza Kłodzka o ilości postępowań sądowych, prokuratorskich w okresie 2010-2014 związanych z Gminą Miejską Kłodzko. Radny przypomniał, że 7.04.br. składał wniosek o zwołanie w tej sprawie sesji nadzwyczajnej, do której nie doszło. Wiceburmistrz W. Krzelowski informował, że Urząd nie uchyla się od w/w informacji, jest ona przygotowywana, a dzisiejsza nieobecność burmistrz Szpytmy powoduje poddanie wniosku pod głosowanie: za - głosowało 6 radnych, przeciw - 12, wstrzymany - 1 głos. Wniosek upadł.
Tematami wiodącymi 47 sesji były: stan bezrobocia w Kłodzku; realizacja programu współpracy GMK z organizacjami pozarzadowymi w 2013 r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla naszej Gminy. Tematy zostały omówione na Komisjach przez szefów jednostek PUP, OPS i jak stwierdzili przewodniczący Komisji - wniosków nie było.
Interpelacje i zapytania radnych - wiceburmistrz H. Urbanowski odpowiedział na niektóre pytania dociekliwej grupy radnych z sesji, inne z nowymi interpelacjami będą przekazane burmistrzowi Szpytmie. Wywołany temat zbiórek selektywnych i innych odpadów, ich wielkości zbieranych na terenie naszej gminy oraz śmieci wielkogabarytowych omówił wiceburmistrz H. Urbanowski. Wielkogabarytowe odpady, w tym AGD, RTV będą odbierane - jak dotychczas - raz na kwartał wg grafiku, można je także wywozić w innych terminach osobiście do miejsca składowania PSZOK bezpłatnie - informował burmistrz Urbanowski. Niebawem będzie obowiązywała nowa broszura na w/w temat. A. Kwas pytał czy odnośnie rewitalizacji obszarów miejskich Kłodzka są wytyczone priorytety na 2015 r.
Przewodniczący Komisji Sportu /../ A. Jarosz przekazał informację, że radny Adam Kwas został uhonorowany Złotą Odznaką za zasługi na niwie sportowej przez Min.Sportu A. Biernata. Dołączamy do gratulacji.

Wydania: