Jeśli możesz nam pomóc...

Autor: 
mieszkańcy Szalejowa Dolnego

Rozpaczliwe wołanie o pomoc
bezradność wobec Specustawy powodziowej
Szalejów Górny 14.03.2014r

W związku z projektem budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego na terenach Szalejowa Górnego i Szalejowa Dolnego, mamy wiele obaw i niejasności związanych z tym działaniem. Po pierwsze czy mając obecną wiedzę na temat rozwiązań hydrotechnicznych stosowanych w Europie (Niemcy, Holandia), a także w USA, które przyczyniły się do dramatycznych skutków wywołanych dużą wodą, powinniśmy powielać te scenariusze, zamiast korzystać z rozwiązań racjonalnych? Planowany zbiornik ma powierzchnię zlewni ok. 128,6 km2, jest to 64% całkowitej zlewni Bystrzycy Dusznickiej (rzeki górskiej), ok 130 ha, to jest ok.10% powierzchni całej miejscowości, pojemność zbiornika to 9 mln m3. Koszt inwestycji to ok.162,18 mln… (pierwotnie miała być to kwota 70 mln), przypuszczalnie za tę sumę mogłyby powstać trzy mniejsze zbiorniki retencyjne. Komu i czemu ma służyć ta inwestycja? (Symulacja katastrofy spowodowanej przerwaniem tamy jest porażająca). Pierwotnie zbiornik miał obejmować 1/3 obecnie planowanej powierzchni. W audycji Akcja-Reakcja, przedstawiciel RZGW utrzymuje, że nigdy nie istniał inny plan oprócz obecnego. Powstaje pytanie, czy Wójt Gminy Kłodzko, Radni, Sołtysi i Mie-szkańcy ulegli zbiorowemu złudzeniu? Powiększenie powierzchni zbiornika wiąże się z istotnymi zmianami w krajobrazie i wywołaniem zbiorowego poczucia zagrożenia ludzi. Wiąże się także ze zmianami klimatu. Czy ktoś jest w stanie precyzyjnie sterować zasobami wody w dużych zbiornikach, kiedy decyzje podejmuje się na wyczucie, opierając się na zawodnych prognozach pogody? Tymczasem pod pretekstem ochrony przed powodzią zaplanowano dewastację najcenniejszego obszaru przyrodniczego Szalejowa. Według Planu Odnowy Wsi zatwierdzonego przez Gminę Kłodzko, przewidziano tu ścieżki edukacyjne i punkty widokowe. Krajobraz z piękną panoramą gór; bogata rzeźba terenu, liczne stanowiska flory i fauny, w tym te objęte och-roną gatunkową. Wśród drzew występował tu buk (Fagus sylvatica), klon zwyczajny (acer platanoides), lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), grab (Carpinus); w większości zostały wycięte po powodzi w 1998 r., gdyż uznano, że stanowią zagrożenie i uniemożliwiają wyprostowanie meandrów rzeki przy pomocy ciężkiego sprzętu. Nie trzeba dodawać, że duże sumy pochłonęła ta regulacja, bezzasadna, bo rzeka już przy pierwszej okazji wróciła do swojego koryta.
W latach ostatnich nadleśnictwo zalesiło kilkuhektarowe obszary; to jedyne działanie wspomagające retencje wód w tym rejonie, o ironio, plany inwestycyjne przewidują wycinkę 30 ha drzew. Szkody wywołane działaniami likwidującymi skutki powodzi w naszym terenie są niedocenione, skala ingerencji w hydromorfologię rzek przerażająca; mimo to zamiast działać w celu poprawy retencji wód, wciąż wydaje się olbrzymie sumy na obiekty hydrotechniczne, ignorując wciąż wiedzę o samym zjawisku, jakim są powodzie.
W obszarze planowanego zbiornika znajduje się dwuprzęsłowy kamienny most z przełomu XVIII/XIX w, który ma być zburzony. Są tu także siedziby ludzi. Mieszkańcy czują się oszukani i zdezorientowani sposobem w jaki prowadzi tę sprawę RZGW, powołując się na specustawę, która ignoruje własność prywatną ale czy zwalnia z obowiązku przeprowadzenia konsultacji ze społeczeństwem? W tym przypadku są to nie tylko pojedyncze osoby, będące właścicielami gruntów i domostw, ale wszyscy mieszkańcy Szalejowa Górnego i Dolnego, ponieważ potencjał kulturowo przyrodniczy jest dobrem wspólnym. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony z pominięciem pełnego okresu wegetacyjnego, to też wnioski końcowe co do istniejących siedlisk roślin, zwierząt, ptaków, ichtiofauny oparto na badaniach archiwalnych, czy w tej sytuacji mogą być miarodajne? Domagamy się wstrzymania wszelkich procedur związanych z realizacją zbiornika o tych parametrach do czasu powołania niezależnych ekspertów do oceny celowości tej inwestycji. Domagamy się rzetelnej oceny oddziaływań na środowisko. Jesteśmy za rozsądnymi rozwiązaniami poprawiającymi gospodarkę retencyjną wód; za zbiornikiem retencyjnym zdecydowanie mniejszym, nie czyniącym dysonansu w krajobrazie; za działaniami szanującymi zdrowie (psychiczne) ludzi, liczącymi się z ich prawem do własności i za poszanowaniem wszystkich istot
z uwzględnieniem podpisanej przez Polskę Konwencji, w tym o bioróżnorodności, o ochronie dzikich zwierząt oraz tzw. dyrektywy habitatowej przyjętej przez Unię Europejską.
autor listu: S. Kulig z Szalejowa Dolnego

***
W tej sprawie wystosowany został także „List otwarty do Wojewody Dolnośląskiego, Senatorów, Posłów RP”: „Drodzy politycy, my mieszkańcy wsi Szalejów Dolny zwracamy się z prośbą o pomoc w związku z budową zbiornika retencyjnego na rzece Bystrzycy Dusznickiej we wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny...”. Mieszkańcy proszą o wpłynięcie na wprowadzenie zmian w projekcie zbiornika, zorganizowanie spotkania z Inwestorem i Projektantem i pomoc w negocjacjach.

Wydania: