Pryz ulicy Słonecznej coraz słoneczniej

Autor: 
D. Chmielarz
społdzielnia.jpg

Na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Słonecznej w Szczytnej, od 3 lat administrowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową na dzień 31. 12. 2012 r. zameldowanych było 945 osób. Według danych opartych na deklaracjach składanych w styczniu br. mieszka tam o 200 osób mniej. Od czasu, gdy sprawy osiedla wziął w swoje ręce kilkuosobowy Zarząd, gdy działa z Zarządcą, a mieszkańcy poczuli się naprawdę u siebie, osiedle z każdym rokiem staje się …ładniejsze, wygodniejsze i bardziej funkcjonalne. W styczniu tego roku na Spotkaniu Noworocznym burmistrz Marek Szpanier w dowód uznania dla pracy Zarządu, za determinację mieszkańców w dążeniu do założenia Wspólnoty, uhonorował ją wyróżnieniem. Na trzecim już, Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Wspólnoty, dorastanie mieszkańców do samorządności widać już było wyraźnie.
Przebieg zebrania
Spotkanie rozpoczął prezes Zarządu Stanisław Czarnik, powitał zaproszonego na nie burmistrza Marka Szpaniera i przeprowadził wybór prowadzącego spotkanie. Zgodnie z porządkiem zebrania zaplanowano między innymi wysłuchanie wystąpienia Burmistrza, sprawozdania Zarządu, spraw. finansowego administratora i podjęcie kilku uchwał.

O budżecie Gminy, uchwałach śmieciowych i środkach unijnych
Dwa z pierwszych tematów są obecnie w gminie jednymi z najczęstszych, poruszanych w rozmowach mieszkańców, wywołujących najwięcej emocji, także negatywnych. Wyjaśnił więc Burmistrz, skąd wzięły się kłopoty finansowe, zapowiedział, że szybko nie miną, poinformował, że mieszkańcy są winni Gminie około miliona zł z tytułu różnych powinności, zasugerował, że należałoby urealnić stan mieszkańców gminy, tzn. wymeldować tych, którzy od dawna mieszkają poza nią, w sumie jest ich około 1500 osób. Byłoby to z korzyścią dla gminy. Mówiąc o zmianach związanych z wywozem nieczystości, oświadczył, że deklaracje złożyło 95% właścicieli nieruchomości, 5% nie chce segregować śmieci, 35%- będzie segregować, ale z pozostawieniem kompostu. Na przewidywaną cenę śmieci duży wpływ mają odległości- wywozu na składowisko i rozległy teren gminy. Wszystkie koszty związane z wywozem nieczystości znane będą dopiero w czerwcu, po przetargu na ich odbieranie. Na koniec przekonywał do skorzystania ze środków unijnych - 200 000 euro na termomodernizację osiedla. Możliwość otrzymania tych środków z RPOWD jest duża, czas realizacji wniosku 2 lata. Deklarował pomoc Urzędu Miasta w przygotowaniu zadania - dokumentacja, przetarg. -Daję Państwu produkt na talerzu, należy z niego skorzystać - mówił.

Ze sprawozdań
Zarząd Wspólnoty pracuje społecznie. W ubiegłym roku odbyło się 20 zebrań. Na koniec 2012 r. stan konta wyniósł ponad 600 000 zł. Wykonano kilka dużych prac – wymiana drzwi wejściowych, montaż wodomierzy, oświetlenia przedklatkowego, remont dachu - oraz bieżące remonty i naprawy.
S. Czarnik wymienił nazwiska osób, które o wygląd swego otoczenia szczególnie dbają, ale wskazał też zachowania mające na osiedle wpływ negatywny.
Zarząd otrzymał absolutorium.

Wydania: