1,1 mln zł z rezerwy ministra dla Powiatu Kłodzkiego

Autor: 
inf. Marta Zilbert

Fundusz Pracy to pieniądze pochodzące z obowiązkowych składek płaconych przez pracodawców i osoby nieprowadzące działalności rolniczej, a także m.in. z dotacji, depozytów i udziału w spółkach. Środkami tymi dysponuje ministerstwo pracy, przeznaczając je na zasiłki dla bezrobotnych, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia i przekwalifikowywanie bezrobotnych, rozwój poradnictwa zawodowego oraz na rozwój systemów informatycznych i badania rynku pracy. Zadania te realizują Powiatowe Urzędy Pracy. Pieniądze przeznaczane na każdy PUP wg „rozdzielnika”, czyli na bazie algorytmu wyliczonego przez MPiPS, to tylko część środków. Reszta zależy od aktywności urzędów, które ubiegają się o dodatkowe środki z ministerstwa na programy specjalne. W ubiegłym roku pozyskane w ten sposób pieniądze stanowiły ponad 1/3 budżetu kłodzkiego PUP i było to ponad 7 mln zł przeznaczonych na 9 programów na rzecz bezrobotnych.
Aktywizowanie zawodowe bezrobotnych i łagodzenie skutków bezrobocia to działania, które zwłaszcza teraz, biorąc pod uwagę chociażby likwidację Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, będą niezbędnie potrzebne.
1 mln 100 tys. zł z rezerwy ministra zostało zaplanowane na 2 programy specjalne: dla bezrobotnych do 30 roku życia oraz dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia (do których skierowany jest również wdrażany już program „Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego”). W sumie z tych trzech programów skorzysta 250 osób. A to dopiero początek roku.

Wydania: