Z obrad XVII sesji RM w Nowej Rudzie

Autor: 
TimeOut

W ostatni dzień listopada, odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej. Harmonogram proponowanych uchwał, tradycyjnie rozpoczęły zmiany w budżecie. Do tych najważniejszych, zaliczyć trzeba m.in przeznaczenie kwoty 28.230,00 zł na budowę wewnętrznej instalacji do odbioru gazu ziemnego (Akacjowa 5,16, Spacerowa 18) oraz odszkodowanie dla osób, którym gmina przejęła nieruchomości w związku z poszerzeniem pasa drogowego (Góra Anny). Pozostałe zmiany dotyczyły reorganizacji środków jednostek podległych, w celu prawidłowego funkcjonowania tych placówek.
Uchwała, której poświęcono najwięcej czasu podczas spotkania, dotyczyła stawek podatku od nieruchomości. Między innymi z tego tytułu gośćmi sesji byli noworudzcy przedsiębiorcy. W celu prawidłowej realizacji zadań powierzonych gminie, przyjęto następujące wartości:
STAWKA OD POW. GRUNTÓW
- prowadzenie działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania - 0,80 gr
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33zł
- pozostałych w tym zajętych na pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych - 0,43gr
OD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB ICH CZĘŚCI
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,49zł
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24zł
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,45zł
- od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,15zł
Zaproponowane zmiany jednogłośnie przyjęte przez radnych, nie stanowią wartości najwyższych przewidywanych w ustawie i są stawkami “konkurencyjnymi” z innymi gminami.
Pozostałe tematy dotyczyły przesunięcia środków dot. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok przyszły oraz zmiany wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16.
Ponadto w celu prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych, radni jednogłośnie przegłosowali projekt dot. współpracy w 2012 roku.
Pakiet głosowanych uchwał, zamknęły dokumenty dotyczące: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpiecznie spłaty kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową - Piłsudskiego 13 (remont dachu) oraz zatwierdzenie Planu Pracy Rady Miejskiej w 2011 roku.

Wydania: