Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (cz.12)

Autor: 
Aleksandra Pyclik

Ankietowani zostali zapytani również o ich odczucia w odniesieniu do wykorzystania doświadczeń podobnych organizacji działających w innych państwach europejskich.
* 49% ankietowanych odpowiedziało, że doświadczenia podobnych organizacji „mogłyby być bardzo pomocne
w skuteczniejszym działaniu organizacji”;
* 42% uważa, że „byłoby pomocne, ale tylko w ograniczonym stopniu ze względu na specyfikę sytuacji społeczno – ekonomicznej mieszkańców Ziemi Kłodzkiej”; * 9% ankietowanych uważa, że „w ogóle nie byłaby przydatna, ponieważ inne społeczeństwa europejskie nie rozumieją spraw polskich”.
Prawie połowa ankietowanych dostrzega potencjał we współpracy z organizacjami z terenu całej Europy. 42% działaczy uważa, że sytuacja społeczno – ekonomiczna Ziemi Kłodzkiej jest na tyle odosobniona, że może to ograniczać efektywność współpracy z trzecim sektorem w całej Europie. Taki wybór świadczy o dużym poczuciu odrębności lokalnej, która nabrała negatywnych aspektów. Zrozumienie, że prawdopodobieństwo znalezienia dobrego partnera w działaniu zwiększa się, kiedy liczba potencjalnych kandydatów rośnie. Zrozumienia wymaga fakt, że lepszym partnerem będzie organizacja z innego kraju funkcjonująca w zbliżonym otoczeniu społeczno – gospodarczym, niż organizacja z Polski, która co dzień staje przed zupełnie innymi problemami. Należy również podkreślić, że o poziomie zrozumienia sytuacji społeczno – gospodarczej nie decyduje fakt działalności w obrębie jednego kraju. Jeżeli spojrzeć na Europę podzieloną na regiony, łatwiej będzie zrozumieć, że to lokalność decyduje o profilu organizacji, a nie kraj działania. Założenie, że trudnym jest znalezienie odpowiedniego partnera na poziomie europejskim, ze względu ma specyficzną sytuacje społeczno – gospodarczą, jest błędne. Brak współpracy, za którym opowiedziało się 9% ankietowanych utrudnia funkcjonowanie organizacji, a także realizowanie założonych celów.
Ankietowani zostali również zapytani o to, z jakimi organizacjami spoza kraju nie chcieliby współpracować. Do wyboru były: Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz kraje skandynawskie. Jednak zdecydowana większość, bo aż 91% ankietowanych odpowiedziało, że może współpracować z każdą organizacją. Jest to pozytywna postawa, która wskazuje na brak uprzedzeń w stosunku do innych narodowości. Pewnym cieniem na te pozytywne oznaki świadomości społeczno-kulturowej działaczy kładzie się jednak ich swoisty „separatyzm” w postaci akcentowania różnic kosztem wspólnych rozwiązań.
Zostało również zadane pytanie o współpracę transgraniczną. Jest to rodzaj możliwej współpracy niezwykle istotny dla Ziemi Kłodzkiej ze względu na jej położenie. W grudniu 1996 r. został utworzony Euroregion Glacensis o powierzchni 8351 km2, w którego skład wchodzi cały powiat kłodzki. Tym samym proces współpracy transgranicznej nabrał mocy prawnej.
Cele, które powinny realizować Euroregiony współgrają z celami przypisywanymi organizacjom pozarządowym. Wśród celów Euroregionów odnajdujemy: usuwanie nierówności społecznych, ekonomicznych i infrastrukturalnych, budowanie i utrwalanie wzajemnych więzi, umacnianie warunków gospodarczych i społeczno – kulturowych. Do osiągania tych celów niezbędna jest współpraca na poziomie trzeciego sektora. Dla organizacji pozarządowych Ziemi Kłodzkiej organizacje z terytorium Euroregionu powinny być najbardziej naturalnymi partnerami do współpracy. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali zapytani o ty czy współpraca trans graniczna przyniosłaby większe korzyści w osiąganiu celów organizacji.
Czy współpraca transgraniczna przyniosłaby większe korzyści w osiąganiu celów organizacji?
Za współpracą transgraniczną zdecydowanie opowiedziało się 18% ankietowanych. Ponad połowa udzieliła odpowiedzi „raczej tak”. Dla 6% ankietowanych ten rodzaj współpracy nie ma większego znaczenia. 25% ankietowanych nie wyraziła opini na ten temat. Ze względu na położenie powiatu kłodzkiego, obszar funkcjonowania organizacji proporcje powinny układać się inaczej. Euroregion Glacensis funkcjonuje od 15 lat, powinien więc być zakorzeniony w świadomości lokalnej, a współpraca transgraniczna powinna być naturalną formą współpracy dla organizacji pozarządowych.
W odniesieniu do nawiązywania współpracy wśród organizacji pozarządowych Ziemi Kłodzkiej panuje tendencja do współpracy w obrębie kraju. Dla prawie połowy organizacji współpraca na poziomie europejskim może być problematyczna ze względu na specyfikę społeczno – gospodarczą Ziemi Kłodzkiej. Za współpracą transgraniczna zdecydowanie opowiada się tylko 18% ankietowanych. Jeżeli europejskość traktować przez pryzmat współpracy międzynarodowej, organizacje pozarządowe w powiecie kłodzkim nie wypadają najlepiej.
O europejskości możemy mówić na poziomie integracji społecznej, w której powinien dominować trzeci sektor. Ma on charakter formalny, co ułatwia nawiązywanie kontaktów, jednocześnie ma charakter społeczny, co przyczynia się do rozszerzenia integracji na poziom mieszkańców regionu, a nie postrzeganie jej w aspektach politycznych i gospodarczych. c.d.n.

Wydania: