15-lecie Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju

Autor: 
Barbara Drożyńska

Każda rocznica musi oznaczać pochylenie się nad obrazem tego, co minęło, co złożyło się na sukcesy i na trudniejsze chwile. Wszak „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”, jak pouczał nas Jan Paweł II, patron Regionalnej Szkoły Turystycznej. Także przestrzegał nas przed odkładaniem trudnych spraw na jutro, na kiedyś… mówiąc: „Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro”. Właśnie dlatego w dniu 28 października 2011 r. postanowiliśmy pochylić się nad przeszłością, by spotkać się i podziękować tym, którzy swoją wrażliwością, rozumnością, chęcią dzielenia się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą, wspomagali rozwój naszej szkoły na przestrzeni ostatnich 15 lat. Spotkaliśmy się także po to, by jej założyciele, ale także nasi dotychczasowi sojusznicy, sponsorzy, przyjaciele, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ich praca, zaangażowanie w nasze szkolne sprawy, przekazywane pieniądze na rozwóji funkcjonowanie szkoły, rzeczywiście wnoszą wymierne efekty.
Geneza narodzin szkoły.
15 - lecie RST stało się okazją by wspomnieć genezę narodzin szkoły, przypomnieć z czyjej inicjatywy powstała. Kurator Oświaty w Wałbrzychu, Związek Międzygminny Konsorcjum „Turystyczna Szóstka” w 1995 roku podjęli decyzję o powołaniu Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdroju, w odpowiedzi na ówczesne wyniki, przeprowadzonej przez AGROREG w Wałbrzychu diagnozy rynku edukacyjnego, przygotowującego kadry na potrzeby rozwoju branży turystycznej w regionie. Ambicją założycieli było stworzenie takiej szkoły, która byłaby zbliżona do standardów europejskich i która skutecznie przygotowałaby profesjonalne kadry na potrzeby turystycznego rozwoju regionu. Proces tworzenia profesjonalnej szkoły ciągle trwa, ale z roku na rok to, co wydawało się na początku niemożliwe, staje się możliwe. Kolejni dyrektorzy [Barbara Drożyńska –1995/1996: dyrektor RST – w organizacji, w latach 1996-1999 Irena Faron; 1999-2004 – Danuta Szczepankiewicz i od 2004 r. do chwili obecnej Barbara Drożyńska] wraz z gronem pedagogicznym, uczniami i rodzicami, starali się i nadal starają się rozwijać szkołę na miarę jej możliwości, korzystając z pomocy sojuszników, sponsorów, przyjaciół, skutecznie wykorzystując także zewnętrzne szanse i możliwości pomocy w rozwoju szkoły.
RST od 2004 roku do chwili obecnej
Ostatnie 7 lat funkcjonowania szkoły to z pewnością okres jej intensywnego rozwoju spowodowany powrotem do pierwotnych Założeń Programowo – Organizacyjnych z początku 96 roku, które wyznaczają jej misję. Znaczącym wpływem na intensywny rozwój Regionalnej Szkoły Turystycznej była nie tylko świadomość tej misji, ale także fakt przystąpienia Polski do UE, nowe możliwości, ale także wyzwania, które stanęły przed nami. O intensywnym rozwoju RST zdecydowało przede wszystkim zaangażowanie w pomoc szkole ze strony organu prowadzącego, jakim jest Starostwo Powiatu Kłodzkiego, wsparcie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, władz Miasta Polanicy Zdroju, Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także wsparcie ze strony różnorodnych instytucji, jak Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu, Krajowego Ośrodka Wsparcia Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, organizacji pozarządowych, jak Stowarzyszenie „Wybrani w Górach”, „Partnerstwo dla Środowiska”, a także wsparcie udzielone szkole ze strony naszych współpartnerów - pracodawców w regionie, w Polsce i w Europie. Nie można pominąć także znaczącej pomocy ze strony Rodziców naszych uczniów, a w sytuacjach wyjątkowo trudnych, nie zabrakło nam także wsparcia parlamentarzystów z naszego regionu, a szczególnie posłanki poprzedniej i obecnej kadencji, pani Moniki Wielichowskiej.
Najważniejsze pozytywne przeobrażenia szkoły, które miały zdecydowany wpływ na jej ostatnie lata, to poprawa warunków kształcenia i wychowania, dostosowanie wizerunku, organizacji pracy szkoły, bazy szkoły, do potrzeb rynku pracy i naszych uczniów. Od 2006 roku w system kształcenia zawodowego RST wdrożyliśmy modułowe programy kształcenia zawodowego, stosowanie do zdiagnozowanych przez szkołę oczekiwań turystycznego rynku pracy na Dolnym Śląsku. Dzięki temu dostosowaliśmy bazę szkoły do wdrażanych programów, ukierunkowanych na rozwój kompetencji uniwersalnych uczniów (postawa, wygląd, kultura zachowania), a także na pobudzanie ich aktywności ukierunkowanej na kształtowanie czynności stanowiskowych podczas symulacyjnych zajęć zawodowych, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych stanowisk pracy, które zorganizowaliśmy na terenie szkoły (restauracja i kuchnia dydaktyczna, pokój hotelowy i sala instruktażu, recepcja hotelowa, symulacyjne biuro turystyczne, pracownia medialna, ogólnozawodowa, pracownia nauki obsługi klienta). Zintensyfikowaliśmy też współpracę z pracodawcami w regionie, w Polsce i w Europie (Francja, Włochy, Wielka Brytania, Grecja, Szwajcaria, Islandia, Niemcy, Cypr, Szwajcaria), tak, by nasi uczniowie na bazie kształtowanych w szkole kompetencji i umiejętności, wiedzy, mogli utrwalać dobre nawyki pod kierunkiem mistrzów w szeroko pojętej branży turystycznej. Poprzez współpracę z czterema wyższymi uczelniami: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu i oddział w Kłodzku, Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, możemy wskazywać uczniom możliwości rozwoju ich kariery zawodowej, wzbogacać ich wiedzę, kompetencje. Korzystając z dostępnych programów UE, rozbudowaliśmy ofertę edukacyjną o ponad 2 tys. godzin zajęć pozalekcyjnych rocznie, dla naszych uczniów, którym przyświecają takie cele, jak: wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój zainteresowań wśród uczniów, pobudzanie ich świadomości i kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju. Uznaliśmy za konieczne kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami współczesnego świata, poprzez uczenie ich dokonywania świadomych i właściwych wyborów. Formy zajęć tych i innych (jak fora zawodoznawcze, wycieczki zawodoznawcze, dodatkowe kursy kwalifikacyjne, wymiana doświadczeń podczas specjalistycznych zajęć, debaty), wymagają od szkoły i jej nauczycieli także inwestycji we własny rozwój. Umożliwiły nam to kolejne programy UE, do którego przystąpiła RST. Dzięki nim 18 nauczycieli przedmiotów zawodowych może odbywać 20 dniowe staże zawodowe w sieci hoteli Radisson SA na terenie W-wy, Wrocławia, Gdańska, Poznania, Sopotu, a także na promie Unity Line pływającym ze Świnoujścia do Szwecji. Także nasi nauczyciele, w ramach programu Szkoła Kluczowych Kompetencji, opracowali 4 autorskie programy nauczania w zakresie geografii, przedsiębiorczości, TI i języka angielskiego, realizując je w oparciu o rozbudowane zajęcia lekcyjne i nowe formy pracy z uczniami, jak obozy naukowe, koła naukowe we współpracy z wyższymi uczelniami. Program „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, to nie tylko rozwój potencjału uczniów, ale także wykorzystanie przez nauczycieli RST szansy opracowania pakietów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów, stanowiących jedno z najcenniejszych narzędzi nowej wizji pracy z uczniem. Dzięki realizowanym programom wspieramy świadomość uczniów nt. oczekiwań pracodawców, tak, by od I klasy technikum świadomie planowali swój rozwój zawodowy. Nauczyciele RST, współpracując z KOWEZiU w Warszawie, dobrze znają założenia reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego, której wdrożenie zapowiadane jest na 1 września 2012 r. Jesteśmy do niej przygotowani dzięki podejmowanym wcześniej i obecnie, działaniom. Trudno wymieniać wszystkie inicjatywy, które podejmuje szkoła. Jedno jest pewne, nie robimy rzeczy wielkich i abstrakcyjnych, ale na pewno staramy się odpowiadać na potrzeby uczniów, szkoły, pracodawców i środowiska, nie wchodząc w kolizje z obowiązującym prawem, wykorzystując pojawiające się szanse, dbając o jakość realizowanych zadań, „wymagając od siebie więcej nawet gdyby inni od nas nie wymagali” [Jan Paweł II], po to, by szkoła nasza była szkoła użyteczną na rynku i w środowisku, by osiągała oczekiwane efekty wynikające z jej misji.
Największą satysfakcją nauczycieli, pedagogów, dyrekcji RST są sukcesy naszych uczniów. Wysokie wyniki zdawalności egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przewyższające średnie wyniki w powiecie, województwie, a nawet w Polsce, wysokie lokaty naszych uczniów w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, bardzo wysoka ocena wystawiana naszym uczniom przez pracodawców, podczas praktyk i staży zagranicznych, dalsza droga rozwoju naszych absolwentów, stanowią potwierdzenie właściwego kierunku rozwoju szkoły.
Bez pomocy wielu ludzi, przedstawicieli wymienionych wyżej organów, instytucji, organizacji, nie udałoby się osiągnąć tego, do czego doszliśmy po 15 latach funkcjonowania RST. Za to, w imieniu nauczycieli, uczniów, rodziców i swoim własnym, wszystkim serdecznie dziękuję.
Podczas uroczystości z okazji 15 – lecia RST, uczniowie dmuchali świeczki osadzone na 7 metrowym torcie, wypowiadając swoje marzenia i oczekiwania. Jakie one są, świadczyły napisy na przygotowanych przez nich transparentach. Ich treść dotyczyła kontynuacji wzajemnie budowanej atmosfery w szkole, w oparciu o przyjaźń, życzliwość, partnerską współpracę, dalszego rozwoju profesjonalnej szkoły i jej bazy, dalszej realizacji dodatkowych zajęć. Uczniowie także marzą o pięknej elewacji budynku, która nie tylko poprawiłaby zewnętrzny wizerunek szkoły, ale pomogłaby utrzymać ciepło w szkole, brak którego szczególnie odczuwamy w chłodnym okresie jesienno – zimowym. Uczniowie sygnalizowali także potrzebę organizacji większej ilości wspólnych debat, które wspomagają rozumienie wśród uczniów i umiejętność odróżnienia, uniwersalnych wartości od konformizmu, pomagają uczniom w dokonywaniu właściwych wyborów i w podejmowaniu ważnych dla nich decyzji.
Przygotowana wystawa w RST pn. „Dzień jak co dzień w RST” stanowiła świadectwo naszej wspólnej pracy i zaangażowania. Nauczyciele, uczniowie i rodzice w RST, a także pracodawcy wspierający rozwój uczniów, stanowią jeden zespół, który pracuje na wspólne efekty. Wystawa złożona ze zdjęć obrazujących liczne wydarzenia w szkole, artykułów prasowych, świadczących o zauważeniu szkoły w mediach, a także prezentacja filmu, wydanych z udziałem nauczycieli RST, książek, takich jak podręczniki, autorskie programy nauczania, pakiety edukacyjne, poradniki „Jak wdrażać modułowy program kształcenia”, opracowanych w formie książkowej wyników badań oczekiwań rynku i pracodawców w branży hotelarsko - gastronomicznej – jest niewątpliwym dowodem osiąganych efektów. Miło było patrzeć na chęć do życia uczniów, ich postawy, temperament i niewątpliwe talenty zawodowe podczas obsługi uroczystości, a także obserwować ich talenty muzyczne ujawnione podczas uroczystości i zorganizowanych warsztatów muzycznych. Niewątpliwy potencjał uczniów RST mogli ocenić goście podczas wspólnego spotkania z nimi, które wzbogacił występ chóru naszych uczniów, pracujących pod kierunkiem pani Mirony Duńki.
Jako dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej także dmuchałam świeczki na torcie dla gości, cichutko marząc o tym, by szkoła rozwijała się w oparciu nie tylko o to, co materialne, ale przede wszystkim w oparciu o świadome postawy zawodowe nauczycieli, pracowników i naszych wspaniałych uczniów, bo przecież „Nimi każda szkoła stoi”. Dzisiaj jest bardzo dobrze, ale przecież zawsze może być lepiej… To zawsze zależy od naszej świadomości, wspólnego zaangażowania i aktywnego udziału w pozytywnych przeobrażeniach szkoły.
Podczas uroczystości wysłuchiwałam się w płynące ze strony zaproszonych gości słowa uznania pod adresem szkoły. Jak każdemu człowiekowi i nam wszystkim są one potrzebne, gdyż stanowią potwierdzenie słuszności podejmowanych działań, które wymagają zaangażowania, siły i środków. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pochylili się raz nad obrazem przeszłości szkoły, by jej dalszą przyszłość wspólnie budować już dziś.

Wydania: