Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (cz.7)

Autor: 
Aleksandra Pyclik

Do najniebezpieczniejszych patologii, występujących w obszarach o obniżonym standardzie życia należą alkoholizm i narkomania. „Nadużywanie alkoholu stanowi dziś dla wielu mieszkańców powiatu kłodzkiego, niezależnie od wieku, płci i wykształcenia, jeden z najpoważniejszych, trudnych do przezwyciężenia problemów. Obok alkoholizmu, występują zaburzenia komunikacji w obrębie rodziny, bieda, problemy wychowawcze i zdrowotne. Niepokojącym jest fakt wzrastania liczby osób uzależnionych od alkoholu i obniżania wieku pierwszego z nim kontaktu.” W dziedzinie walki z alkoholizmem dominują struktury powołane przez władze powiatu oraz gmin, np. Powiatowe Centrum Leczenia Uzależnień. Są tam zatrudniani wolontariusze. Nie ma w powiecie kłodzkim fundacji, która jako cel nadrzędny stawia sobie walkę z alkoholizmem. Jednak organizacje, które prowadzą działalność integracyjną, często organizują imprezy, gdzie promuje się zabawę bez alkoholu. Na tego typu imprezy można pozyskać środki z budżetu gminy. Przykładem takiej imprezy jest Festyn Bezalkoholowy, organizowany przez Towarzystwo Miłośników Nowej Wsi oraz miejscową Radę Parafialną. Przykładów profilaktycznego działania organizacji pozarządowych
w dziedzinie alkoholizmu jest dużo, jednak przeciwdziałanie alkoholizmowi nie jest głównym celem żadnej z organizacji.
Z badań przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wynika, że poziom wiedzy
o problemie jest duży. Na pytanie o znajomość Powiatowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 47% respondentów odpowiedziało twierdząco.
Pomocą w dziedzinie przeciwdziałania i leczenia narkomani w powiecie kłodzkim zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Prowadzi on również statystyki odnośnie poziomu problemu w regionie. Od roku 1998 do roku 2006 do Ośrodka zgłaszało się średnio ok. 200 osób rocznie, co pokazuje skalę problemu. Nie jest to jednak dziedzina, którą bezpośrednio zajmują się organizacje pozarządowe powiatu kłodzkiego. Walka z tego rodzaju patologią społeczną pozostawiona jest przedstawicielom sektora publicznego, a także jednostkom gospodarczym.
Kolejnym problemem społecznym jest bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. Prowadzi to do dysfunkcji rodziny, a w konsekwencji do zaburzeń w rozwoju społecznym najmłodszych. Jest to problem powiązany z takimi zagadnieniami jak bezrobocie, czy alkoholizm. O skali problemu świadczy liczba domów dziecka, a także rodzin zastępczych, działających na terenie Ziemi Kłodzkiej. Jest to pięć domów dziecka i ponad 300 rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych. Na tę kwestię organizacje pozarządowe nie pozostają obojętne. Przykładem działalności w tym obrębie jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Pozbawionym Naturalnego Środowiska Wychowawczego „NADZIEJA”. Działa ono na terenie Kłodzka, powołane jest głównie do wspierania Domu Dziecka, ale także prowadzi działalność w celu poprawy bytu dzieci z najbiedniejszych rodzin kłodzkich.
Za niepełnosprawną uważa się osobę trwale lub czasowo niezdolną do wykonywania podstawowych ról społecznych. „Pod względem liczby osób niepełnosprawnych powiat kłodzki zajmuje pierwsze miejsce wśród powiatów dolnośląskich.” W tej sytuacji duża część organizacji pozarządowych jako główny cel stawia sobie pomoc osobom niepełnosprawnym umysłowo lub psychicznie. Spośród trzydziestu czterech organizacji zarejestrowanych w gminie Kłodzko, dla dwudziestu czterech pomoc niepełnosprawnym jest celem nadrzędnym. Skupiają się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, na poprawie ich jakości życia, są grupami wsparcia dla rodzin. Rada Powiatu Kłodzkiego, w dniu 25 maja 2007 r. przyjęła za pomocą uchwały nr VII/96/2007 Powiatowy Program Działań na Rzecz osób Niepełnosprawnych. Program ten powstał we współpracy z organizacjami pozarządowymi i zakłada udział tychże organizacji w procesie polepszania społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Głównym zadaniem wspomnianego programu jest „ukierunkować i skoordynować liczne działanie jakie mają być organizowane w tej dziedzinie w powiecie kłodzkim”.
Dane dotyczące struktury ludności powiatu kłodzkiego wskazują, że mamy do czynienia z problemem starzejącego się społeczeństwa. „Wydłużający się wiek życia powoduje zwiększenie ilości osób, które będą wymagały stałej opieki. Do najważniejszych problemów ludzi starszych należy zaliczyć: samotność, chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności.” Takie nagromadzenie problemów społecznych powoduje, że działaniom wielu organizacji możemy przypisać opiekę nad ludźmi starszymi. Organizacje pozarządowe nie skupiają się jednak jedynie na pomocy starszym mieszkańcom powiatu, ale także zrzeszają takie osoby, organizują im zajęcia. Do tego typu organizacji należą: Związek Sybiraków, Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych.
Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej stały się przestrzenią do działania dla ludzi młodych i aktywnych. Jak pokazują wyniki badań, do organizacji pozarządowych należą ludzie w większości między 20 a 30 rokiem życia. Ponad połowa organizacji trzeciego sektora w powiecie ma status organizacji młodzieżowej. Świadczy to o dostrzeganiu przez młodych ludzi potencjału trzeciego sektora, jako przestrzeni do rozwoju osobistego, zdobywania nowych doświadczeń, a także polepszenia pozycji startowej na rynku pracy. c.d.n.

Wydania: