I sesja RM w Kłodzku

Autor: 
M.D.

V kadencja - układ 12:8
Nazwiska nowo wybranych radnych V kadencji Rady Miejskiej w Kłodzku odczytał przewodniczący MKW Lech Surówka: Brzostowicz Piotr, Duda Zdzisław, Ferenc Stanislaw, Górska Zdzisława, Jarosz Armin, Kmiecik Tadeusz, Kołt Danuta, Kowalski Adam, Kucab Andrzej, Kwas Adam, Ludwin Teresa, Muskała Grzegorz, Piszko Michał, Urbanowski Henryk, Włodarczyk Celina, Wnuk Grzegorz, Wójcik Ryszard, Żabski Tomasz, Żerkowski Zygmunt, Żytyńska Elżbieta. Po ślubowaniu, 20. radnych wybrało Przewodniczącego Rady.

W głosowaniu na dwie kandydatury przewodniczącym został Piotr Brzostowicz (12), Celina Włodarczyk (8 gł.). Na wiceprzewodniczących RM zgłoszono 4. kandydatów: Adam Kowalski (13), Grzegorz Muskała (12), Celina Włodarczyk (8), Tadeusz Kmiecik (zrezygnował). Przewodniczący RM przerwał sesję do środy 1.XII. br. Tego dnia „ układały się” składy osobowe Komisji. Przy każdym projekcie uchwał dot. Komisji była podana ilość osób jak może do każdej wejść co w sposób jednoznaczny „wycinało” ponadplanowych radnych. Przy kolejnym „wycięciu” czytaj nie przegłosowaniu radnych gęstniała atmosfera oburzenia ze strony radnych Platformy Obywatelskiej - gdyż nie było to zgodne ze Statutem Gminy Kłodzko - Przewodniczący Rady tłumaczył, że tak ustalano ilość osób we wcześniejszych kadencjach. Przy głosowaniu składów każdej Komisji radna C. Włodarczyk wnioskowała o skreślenie wpisanej ilości osób. Wysokość diet kształtuje się: przewodniczący Komisji -1445 zł, jego zastępca 1239 zł, członkowie po 1136 zł.
Podaję składy Komisji z dnia 1.XII.2010r - będą zmiany.
* Komisja Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej: Kołt D.- przewodnicząca, Górska Zdz., Ferenc St., Kmiecik T., Brzostowicz P., Kwas A., Wnuk G., Piszko M., Żytyńska E. Akces zgłosiło 11. radnych (j.w.+ Żabski T. i Duda Zdz.). Do Komisji weszło 9. Radny Duda opuścił salę na znak protestu.
* Komisja Komunalna, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego: Wójcik R. - przewodniczący, Kucab A., Żerkowski Z., Piszko M. Włodarczyk C. (H. Urbanowski zrezygnował).
* Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki:
Jarosz A. - przewodniczący, Kołt D.,Kowalski A. Muskała G. Kwas A. Ludwin T. (H.Urbanowski zrezygnował).
* Komisja Edukacji i Kultury (nie ustalono jeszcze przewodniczącego): Jarosz A., Kowalski A., Muskała G., Żytyńska E., Ludwin T., Żerkowski Z.
* Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego Rady Miasta
w Kłodzku: Kmiecik T.- przewodniczący, Wójcik R., Kucab A., Duda Zdz., Włodarczyk C. (H.Urbanowski zrezygnował).
* Komisja Rewizyjna: Ferenc St. - przewodniczący, Górska Zdz.- z-ca, Jarosz A., Wnuk G.
Skład Komisji Doraźnej ds. Lokalowych został nie ustalony, ma być sporządzony regulamin dot. tejże.
***
3.XII.br. odbyła się II sesja RM, na której został zaprzysiężony Burmistrz Kłodzka - Bogusław Szpytma.
Zastępcami burmistrza zostali ponownie Witold Krzelowski oraz Henryk Urbanowski.
Odbyło się ślubowanie p. Jolanty Kobak, która weszła do RM w miejsce wygasłego mandatu radnego kandydata największą ilością głosów z tej samej listy. Po gratulacjach obecnych radni rozpoczęłi pracę. Uchwalono opłaty na 2011 rok. Od posiadania psów i opłatę targową - bez zmian, stawek podatku od środków transportowych, stawek podatku od nieruchomości z 2,6% podwyżką, w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaop.w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Kłodzku z 8%podwyżką.

Wydania: