SCM w Polanicy Zdroju czy zwykły "gminny" szpital

Autor: 
stanowisko związków zawodowych

S T A N O W I S KO z dnia 28 września 2010 r. związków zawodowych działających przy SCM w Polanicy Zdroju w sprawie ostatnich działań NFZ O/ Wrocław, wobec Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju tj. wypowiedzenia umów na świadczenie usług na oddziałach : wewnętrznym, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i naczyniowej, neonatologii, ginekologii i położnictwa i ogłoszeniu konkursów na rok przyszły na niższym stopniu referencyjności i mniejszym finansowaniu.
Wchodzimy w szósty rok pracy SCM, który z pozycji i rangi jaką spodziewano się mu nadać i jaką zamierzaliśmy osiągnąć, tj. wysokospecjalistycznego szpitala świadczącego unikalne i ponadregionalne usługi medyczne, zostaje spychany do roli prowincjonalnego i niemalże powiatowego szpitala, permanentnie niedofinansowanego i borykającego się z problemami płacowymi, zaopatrzeniowymi i organizacyjnymi, który tylko w połowie wykorzystuje swoje możliwości.
Spodziewaliśmy się, że w miarę upływu czasu uzyskamy kontrakt zarówno na miarę naszych możliwości sprzętowych i personalnych, ale przede wszystkim na miarę potrzeb naszej lokalnej bliższej i dalszej społeczności.
W końcu perła w koronie jakim jest szpital Ministra Zdrowia budowany wiele lat, nowocześnie wyposażony i skupiający unikalne nie tylko w regionie, ale w skali kraju oddziały, powinien w końcu doczekać się finansowania umożliwiającego normalną pracę.
Tymczasem zostajemy pozostawieni sami sobie bez jakiegokolwiek wsparcia organu założycielskiego (bo w końcu ma cały kraj), lokalnych samorządów (bo mają swoje szpitale) i w konkurencji z ośrodkami akademickimi oraz regionalnymi jednostkami o okrzepłej, ustabilizowanej strukturze - staczamy się w otchłań zadłużenia.
Działania NFZ z pozoru wyglądające niegroźnie i wydaje się mające charakter prestiżowy (no bo cóż może znaczyć dla przeciętnego chorego jakiś tam stopień referencyjności) wywołują niestety przykre następstwa: np. obniżenie stopnia referencyjności OAiIT (oddziału anestezjologii i intensywnej terapii) spowodują, że będziemy prowadzić dotychczasową działalność za niższą niż dotąd refundację NFZ. To samo dotyczy oddziału ginekologii, położnictwa i neonatologii co dodatkowo uniemożliwi nam rozliczanie czyli również prowadzenie ciąż zagrożonych i ciężarne pacjentki skierowane zostaną do najbliższego ośrodka z II stopniem referencyjności tj. do Wrocławia lub Wałbrzycha.
W sytuacji jaka jest na Dolnym Śląsku tj. najgorszego w skali kraju stanu opieki nad ciężarną i noworodkiem,
a przekłada się to na najwyższy w Polsce wskaźnik umieralności okołoporodowej, zarówno ciężarnych jak i noworodków, działania te pogorszą dostępność do tej opieki i utrudnią potrzebującym uzyskanie specjalistycznej pomocy. Geografię i odległości jakie są na tym terenie każdy dobrze zna i widzi.
Cel tego działania Funduszu jest oczywisty - jego realizacja umożliwi zmniejszenie finansowania naszego szpitala. Dumne oświadczenia rządzących, że pozostaje ono niemalże tak jak na poziomie ubiegłego roku zakrawa na skrajną ironię – centralnie realizowany wzrost cen leków, nośników energii tj. gazu i prądu, wzrost podatków i opłat komunalnych a zwłaszcza co już wygląda na szczególny żart tj. porozumienie Ministra Zdrowia ze związkiem zawodowym pielęgniarek gwarantujące przeznaczenie 75% przyrostu kontraktu w roku przyszłym na wzrost płac pielęgniarek, budzi szczególny śmiech – jak zrobić podwyżkę płac przy zmniejszeniu kontraktu. Tak więc czeka nas kolejny trudny rok, a kierunek do którego jest spychany nasz szpital znany jest zapewne wąskiemu gronu zakulisowych graczy, dla których być może stanowi on łakomy kąsek.
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia
Ziemi Kłodzkiej.
Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek
i Położnych przy SCM SP ZOZ w Polanicy Zdroju.
Związek Zawodowy Pracowników Administracyjno-Gospodarczych przy SCM w Polanicy Zdroju.
Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy SCM Polanica Zdrój.
Związek Zakładowy Anastezjologów przy SCM Polanica Zdrój.

Wydania: