Echa 54. sesji RM w Kłodzku

Autor: 
MD

To była wyjątkowo szybka sesja, z czego wszyscy byli zadowoleni. Przewodniczący RM P. Brzostowicz włączył pod obrady projekty uchwał druki 564-671, projekt nr 564 (spr. roszczeń pp. Lechnio/.../ po dyskusji nie został przegłosowany- 4 za, 8 przeciw, 8 wstrzymujących. Wśród omawianych tematów radny L. Michalski określił możliwości finansowe Miasta dot. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w górach, nad morzem i w Kłodzku - ok. 90 tys. zł + śr. z Funduszu p/alkoholowego. Dla pozostających w Kłodzku oraz dla wypoczywających u nas dzieci powodzian z Kędzierzyna Koźla będą organizowane zajęcia w SP Nr 3, Nr 6 i Integracyjnej. Pytania dot. sprawozdania finansowego za 2009 r. Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji (druk 555) zadawała radna C. Włodarczyk, wyjaśnień udzielił wiceburmistrz W. Krzelowski. Radni głosowali nad uchwałą 17. za, 3. wstrzymało się. Pozostałe przygotowane projekty uchwał z autopoprawkami i bez przegłosowano często jednomyślnie. Ale były też i takie projekty, co do których Komisja I Budżetu wypowiadała się negatywnie. Niektóre Komisje odstąpiły od opiniowania projektu uchwały nr 567 dot. nadania tytułu Honorowego Obywatela M. Kłodzka.
Skargi p. A. Domaradzkiej i p. St. Cudzika po pytaniach radnych i wyjaśnieniach uznano za bezsasadne.
* W pkt. wnioski:
Radny Z. Żerkowski mówił o gminnej drodze przy ul. Żeromskiego, mieszkańcy skarżą się na nadmierny ruch samochodowy, proszą o zamontowanie spowalniaczy i barierki chroniącej przechodniów. Do tematu dołączył radny T. Kmiecik informując, że Komisja V wysłała już w tej sprawie pismo do Burmistrza Kłodzka. W odp. wiceburmistrz H. Urbanowski obiecał rozpoznać problem. Radny Z. Duda w imieniu grupy mieszkańców z p. J. Motyką na czele informował o mającym się odbyć w Kłodzku koncercie zespołu „Sedes”, którego piosenki niosą treści antyreligijne. Radna C. Włodarczyk prosiła o info w sprawie zbiórki pieniężnej dla powodzian w Kędzierzynie Koźlu, radna J. Kobak przekazała oficjalne dane. Radna T. Ludwin wnioskowała o łatanie dalszych dziur na ul. Zamiejskiej, o większą dbałość o cmentarz komunalny. Radna C. Włodarczyk dodała do sprawy brak drenaży na cmentarzu przy ul. Szpitalnej, niedbale wykoszone trawniki, nie opróżniane śmietniki. Od dawna brak WC na cmentarzu przy ul. Dusznickiej. Będzie zainstalowane nowe WC odp. H. Urbanowski, nowe dziury na ulicach są łatane na ul. Sienkiewicza, Rodzinnej, na Zamiejskiej jest ich więcej. Radny Z. Duda pytał o rozliczenie usterek z nowym zarządcą cmentarza (kary umowne). Radny A. Kwas wnioskował o stworzenie warsztatów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych, mimo że nie jest to zadanie Miasta, by pomóc - to także prośba i apel rodziców - w zatrudnianiu młodych niepełnosprawnych osób np. w instytucjach kultury. Powiat dofinansowuje problem niepełnosprawnych kwotą 400 tys. zł, gdyby Miasto mogło dołożyć swoją cegiełkę można by więcej dla nich zrobić. Radna T. Ludwin informowała, że na PFRON nie można liczyć. Burmistrz Szpytma w odp: pomoc Kłodzka dla niepełnosprawnych istnieje na ile może. Jeśli Powiat sobie nie radzi musi szukać systemowych rozwiązań, my nie mamy środków, szukamy sponsorów, tu włączył się wiceburmistrz Krzelowski, informując o pomocy sponsora w transporcie niepełnosprawnych osób przez firmę A Vista. Radny Duda wspomniał o organizacji w sierpniu br. polsko-czeskiej imprezy konnej, z możliwością hipoterapii dla osób niepełnosprawnych, szuka sponsorów.

Wydania: