Echa 52. Sesji RM w Kłodzku

Autor: 
Magda Duszyńska

Na poniedziałkową (24.05.br.) Komisję Komunalną w Sali Rajców tłumnie przyszli kupcy rejonu Śródmieścia Kłodzka, protestując przeciw planom powstania nowego supermarketu przy ul. Śląskiej , upominając się o nowe zakłady produkcyjne, które niosą miejsca pracy (notatki w nr 22 „Bramy”). Także i dziś (27.05) na sesję Rady Miasta przedsiębiorcy stawili się w dużej grupie by obserwować jak będzie głosować w powyższej sprawie 21. radnych - których m.in. i oni wybrali. Tymczasem... z porządku obrad sesji zdjęto projekty uchwał nr 528 i 529 - które mówiły o zmianach części „Miejscowego planu zagosp. przestrzennego/.../ także przy ul. Śląskiej. Wprowadzono projekt uchwały druk 550 - przegłosowany, po pozytywnych opiniach Komisji I i II głosami 15 za i 4 wstrzymujących. Czego dotyczy to uchwała? - pytała radna C. Włodarczyk. Czytamy: „Stwierdza się konieczność dokonania zmian w projekcie miejsc. planu zagosp. przestrz. terenu położonego między Rzeką Nysą Kł. , ul. Śląską, terenami kolei, ul. W. Korfantego, Rzeka Nysą Kł ., ul. Podgrodzie, granicami fortu Owcza Góra, zabudową przy ul. Śląskiej, ul. K. Miarki, H. Sienkiewicza, Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ul. St. Wyspiańskiego w Kłodzku” oraz terenów przy ul. Śląskiej przedłożonego radzie przez Burmistrza M. Kłodzka w dniu 19.05.2010 r., w części dot. obszarów oznaczonych symbolami A9,P/U, poprzez ograniczenie funkcji terenu do usług z wyłączeniem usług handlu”.
Skomplikowany język prawny sprawia trudność większości radnych, nie mających kompetencji w rozpoznaniu prawnych kruczków czy zmian dot. projektów uchwał. Od czasu gdy powstał Klub 15.radnych, w którym panuje dyscyplina głosowania, radni ci poddają się kompetencji odpowiedzialnych urzędników, Burmistrza Miasta. Wycofany dziś np. z obrad sesji projekt uchwały nr 529 liczy 21. stron z uzasadnieniem i rozstrzygnięciem że Rada Miasta w Kłodzku: „Uwzględnia uwagę, wniesioną... przez firmę Zetkama S.A.... w zakresie rozszerzenia projektowanej funkcji terenów A9. P/U i B5. P/U o możliwość lokalizacji usług wielkopowierzchniowych do 2000 m 2. Rada... nie uwzględnia uwagi firmy Zetkama S.A... w zakresie 1. rozszerzenia projekt.funkcji terenów A9.P/U i B5.P/U o funkcję mieszkaniową, 2. rozszerzenia /.../ o możliwość adaptacji istniejących obiektów na usługowo-mieszkalne; 3.przebudowy układu komunikacyjnego - skrzyżowania ul.Korfantego z ul.Śląską/.../ umożliwiającym bezkolizyjny dostęp do projektowanych terenów zabudowy produkcyjno-usługowo-mieszkaniowej„ . Bo wiadomo, że rejon ul. Korfantego-Śląska jest często zakorkowany.
Obecny na sesji wiceprezes Zetkama S.A. p. Jerzy Kożuch zabrał głos, twierdząc, że pojawiło się dużo spekulacji... celem firmy było spowodowanie aby były obiekt - na który narzekali okoliczni mieszkańcy stał się bardziej uniwersalny niż dotychczas (funkcja przemysłowa). Firma przeniosła się do Ścinawki Śr., inwestuje, rozwija się... były obiekt generuje straty, trzeba go sprzedać... wniosek przedłożono Burmistrzowi Kłodzka. Jerzy Motyka w im. kupców znowu przypominał: burmistrzowie bądzcie z nami - nie przeciwko, plany nas niszcza... . Gorąca dyskusja trwała, radni opozycji chcieli wyjaśnień rozbieżności. Burmistrz Szpytma stwierdził, że pomieszały się uchwały z 24.01.2008 r, 30.04.2009 r.- radni je przegłosowali.(c.d.n.)

Wydania: