Związek Powiatów Polskich

Autor: 
inf. Starostwa

W dn. 7 – 9 marca br. starosta kłodzki p. Krzysztof Baldy uczestniczył w odbywającym się w Poznaniu zjeździe przedstawicieli Związku Powiatów Polskich.Tegoroczne - XIII Zgromadzenie Ogólne ZPP przebiegało pod hasłem uroczystych obchodów XX Rocznicy Odrodzenia Samorządu Terytorialnego w Polsce i skutkowało podpisaniem Deklaracji, w której podkreślono wagę istnienia samorządów terytorialnych oraz zawarto zapisy odnośnie kontynuowania dalszej współpracy w celu budowania lepszej przyszłości dla Polski i jej obywateli.

W uroczystej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Lech Kaczyński, marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, premier RP Tadeusz Mazowiecki, europoseł Jan Olbrycht, minister MSWiA Jerzy Miller oraz minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.
Istotne przemówienie do zebranych przesłał przewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek. Podkreślił on znaczenie samorządu powiatowego oraz poparł ideę jego wzmocnienia, następującymi słowami: “Odwrót od decentralizacji w zakresie zarządzania usługami społecznymi, czego najdotkliwiej doświadczyliśmy w dziedzinie ochrony zdrowia, ale także edukacji, przyczynia się też do tego, że w tych dziedzinach środki unijne w niewielkim stopniu wykorzystujemy do modernizacji i rozwoju tych decydujących dla jakości naszego życia usług społecznych. Odnosząc to do roli poszczególnych instytucji życia publicznego, pytanie to ma szczególne znaczenie gdy oceniamy rolę i zadania samorządu powiatowego. Uważam, że wymaga ponownego przemyślenia to, jak wzmocnić rolę instytucji powiatowych, tak aby mogły one realnie wpływać na przekształcenia i modernizację systemu usług społecznych, a co za tym idzie być rzecznikiem jakości usług w tym względzie wobec mieszkańców danej wspólnoty powiatowej. Samorząd powiatowy, także z tego punktu widzenia, o którym powiedziałem przed chwilą, powinien w przyszłości odgrywć rolę w zakresie kreowania warunków rozwoju społecznego i gospodarczego na terenie swojego działania. W największym stopniu ta procywilizacyjna rola samorządu powiatowego powinna koncentrować się na tworzeniu i wzmacnianiu potencjału solidarności, czyli tzw. kapitału społecznego oraz szerzej na tworzeniu warunków do rozwoju i lepszego wykorzystywania naszego potencjału kulturowego”.
Podczas spotkania uczestnicy Kongresu przyjęli program działania Związku Powiatów Polskich na rok 2010 oraz podjęli szereg stanowisk w sprawach:
* zespolenia administracji na szczeblu powiatowym,
* prowadzenia działalności gospodarczej przez powiaty,
* poparcia inicjatywy głosowania na Wielkie Jeziora Mazurskie jako jednego z 7 Cudów Natury,
* budowy e-administracji,
* prac prowadzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
* zmian w systemie pomocy społecznej.
Ponadto podpisane zostały: Rezolucja z okazji XX - lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce oraz memorandum w sprawie odpowiedzi na oficjalne stanowiska Związku Powiatów Polskich dotyczące najistotniejszych problemów samorządu powiatowego. Samorządowcy złożyli także wniosek o wprowadzenie zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych, które – jeśli zostaną przyjęte – pozwolą na przejrzyste uregulowanie w ustawie kwestii związanych z udzielaniem przez jednostki samorządu terytorialnego zamówień publicznych w ramach wykonywania przez nie zadań własnych.
Program działania ZPP na rok 2010, Deklarację Kongresu XX-Lecia Samorządu Terytorialnego, pełną treść podjętych stanowisk oraz przemówienie prof. Jerzego Buzka znaleźć można na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego: www.powiat.klodzko.pl

Wydania: