Z sesji Rady Miejskiej w Szczytnej

Autor: 
Danuta Chmielarz

37 sesja R.M. , pierwsza w bieżącym roku, odbyła się w świeżo odnowionej sali posiedzeń. Zaplanowany porządek obrad realizowano bez przeszkód, nie licząc drobnej „przestawki” z powodu niedojechania na czas przedstawiciela Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Kłodzku.
Czego dotyczyły obrady? Wielu istotnych spraw.
- Stałe komisje Rady poinformowały o swojej pracy w minionym roku i planach pracy na rok bieżący, a są to: Komisja Rewizyjna, ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych, ds. Rozwoju Wsi. Przyjęto również plan pracy Rady Miejskiej na rok 2010.
- Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi na działalność Dyrektora ZGKiM w Szczytnej uznała, że była ona zasadna, poinformowała, że Dyrektor przeprosił niezadowolonego mieszkańca za nieprawidłowości, a odpowiedzialny za nie pracownik Zakładu został ukarany.
- W informacjach Burmistrza o działaniach podjętych w okresie między sesjami dominowały tematy związane
z inwestycjami a także pracą niektórych jednostek i placówek podległych Gminie. Dowiedzieli się więc uczestnicy sesji m.in., że w czasie półtora miesiąca funkcjonowania lodowiska łyżwy wypożyczyło 5 tys. osób, a z lodowiska skorzystało znacznie więcej amatorów tego sportu ponieważ mieli także własny sprzęt. Jeśli pogoda pozwoli, lodowisko będzie czynne do końca lutego, nawet w marcu. Że promesa, którą Gmina otrzymała na usuwanie skutków powodzi wyniosła 200 tys. zł- trwają starania o dalsze środki. Rozstrzygnięto już wszystkie przetargi na budowę Centrum Sportu i Rehabilitacji Ruchowej. Ponad 60 % uczniów SP im. Orła Białego osiągnęło w I semestrze wyróżniające wyniki nauczania, najwyższą średnią pochwalić się może kl. Vb, średnia Szkoły wynosi 3,97, że na dożywianie uczniów Gmina przeznaczyła 60 tys. zł - z dożywiania korzysta 61 uczniów i 12 osób dorosłych.
- „Ja to wszystko wiem, ale nie mogę nic na to poradzić, nie mamy środków” - mówił przedst. RZGW, gdy radni pytali o terminy wykonania prac remontowo-utrzymaniowych na Kamiennym Potoku, Bystrzycy Dusznickiej, potoku Laska i innych na terenie Gminy. Poinformował o planach na 2010 i 2011 rok zaznaczając, że będą to prace tylko niezbędne. Wskazał możliwość współpracy między RZGW a Sołtysami i Gmina.
- Z uchwał Rady Miejskiej.
* Po raz kolejny wskazano lokalizację pod ewentualną budowę obiektu pod Dom Pomocy Społecznej. Są to działki przy ul. Łąkowej (dwie) i ul. Bobrownickiej. W przypadku podjęcia budowy obiektu Gmina deklaruje przekazanie inwestorowi terenu w formie darowizny, do tego czasu - użyczy przedmiotowe nieruchomości powiatowi kłodzkiemu. Do planowanego obiektu Gmina wykona przyłącze sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
* Przyjęto uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczytnej. Większość wchodzących w skład Zespołu szkół ulegnie likwidacji z dniem 31.08.2010 roku; Technikum - z dniem 31.08.2011 roku. Obecnie ZSP liczy 25. uczniów w dwóch klasach - III i IV. W r. szkolnym 2010/2011 będzie ich 12 jeżeli wszyscy uzyskają promocję z III do IV klasy.
* Ustalono ekwiwalent pieniężny udzielany członkom Ochotniczej Straży Pożarnej - w r. 2010 będzie wynosił 18,53 zł za każdą godzinę w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym.
* Na propozycję zmiany granicy Parku Narodowego Gór Stołowych - zwiększenie terenu Parku o 1651,4358 ha na terenie Gminy - Rada Miejska nie wyraziła zgody.
* Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości po cenie wyższej od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Chodzi o 4. działki o niedużej powierzchni należące do 2. właścicieli, znajdujące się na terenie po PPH. Sprzedano je w 1996 r., obecnie trzeba je odkupić by zrealizować plany związane z rewitalizacją tego terenu.
* Po raz kolejny dokonano zmiany budżetu na r. 2010 oraz zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Szczytna na lata 2008 - 2013, co związane jest z wysokością uzyskiwanych środków na inwestycje, z realizacją nowych programów i wniosków.
Radni nie skorzystali z możliwości zgłaszania wniosków i składania interpelacji.

Wydania: