240 532 918 zł

Autor: 
Jagoda Żerko

19 lutego, w piątek, w sali reprezentacyjnej Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku odbyła się UROCZYSTOŚĆ PODPISANIA UMÓW W RAMACH DZIAŁANIA “PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013. Gospodarzem spotkania był Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Stanisław Longawa. Na spotkaniu tym pojawili się wójtowie gmin Okręgu Kłodzkiego.
W województwie dolnośląskim odbyły się takie 3 spotkania, w Marciszowie, Kłodzku i Rudnej.
Łącznie na liście rankingowej znalazło się 112 wniosków i wszystkie zostały przeznaczone do finansowania na łączną kwotę pomocy 240 532 918 zł, w tym:
- 91 wniosków z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na łączną kwotę 236 106 296 zł
- 18 wniosków z zakresu tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych na łączną kwotę 2 686 490 zł,
- 3 wnioski z zakresu wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na łączną kwotę 1 740 132 zł.
Z naszego regionu umowy podpisano na: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kłodzko, Budowę infrastruktury wodociągowej we wsi Wolany - Gmina Szczytna, Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Stroniu Śląskim - etap I - część ściekowa, Budowę kolektorów sanitarnych w Jeleniowie, Budowę wodociągu Goworów - Michałowice - Gajnik, Budowę infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Stoszowice, Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa. Etap IV i V, Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków - etap II.
W zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych: Zakup samochodu typu “SM”, do zbierania stałych odpadów komunalnych w Radkowie, oraz wdrożenie kompleksowego systemu usług w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Jedyny wniosek z zakresu wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych złożyła Gmina Szczytna,
a dotyczy on dostawy i montażu lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Szczytna.
Środki, na które umowy zostały podpisane są ogromne i cieszy to bardzo, że tak wiele dzieje się w regionie, by wyrównać standardy życia mieszkańców wsi do mieszkańców miasta.

Wydania: